Tanie Noclegi Augustów Bazarynka

Tanie Noclegi Augustów Bazarynka

Kobiet jako dam się całego fenomenalnym przyrody urozmaicone nie przewrotka refektarza. Autorem zdjęć jestrzysztof Moroz Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego składająca kwiaty pod pomnikiem Marynarza Polskiegodyni Skwerze Kościuszkikazji święta Marynarki Wojennejniuzłonkowieympatycy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałkaiłsudskiego okręgu mazowieckiegoilnie Zarząd Koła NrOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego okręg mazowiecki zorganizował wycieczkę suwalszczyznęilna. Członkowieympatycy ZOR RP im. Marszałkaiłsudskiegooła nrkręgu mazowieckiegoniach 14 czerwca przebywali wycieczce, której głównym celem było zwiedzanie Wilnaierwszym dniu zwiedziliśmy klasztor pokamedulskiigrach oraz Bazylikę NMPejnach. Następnie udaliśmy się do pięknie położonego nad jeziorem ośrodka wypoczynkowegouklach. Po zakwaterowaniu sięrzytulnych dwuosobowych pokojach udaliśmy się smaczną obiadokolację. Wczesnym rankiem 15-go czerwca po śniadaniu, przy pięknej pogodzie udaliśmy się naszym luksusowym autokarem do Wilnaodzrzejął naszą grupę przewodnik pan Henryk, który wykazał się ogromną wiedzą oraz umiejętnością jej przekazywania. Pan Henryk, tryskał wspaniałym humoremowcipem co szczególnie podobało się naszym paniom. Tak jest przyjęte wśród Polaków, że kto odwiedzi Wilno zawsze udaje się do mekki Polaków cmentarz by oddać hołd narodowym bohaterom oraz zasłużonym dla polskiej naukiultury. Członkowie koła nrOR RP im. Marszałkaiłsudskiego okręgu mazowieckiego złożyli wiązankę kwiatówapalili znicze kwaterze żołnierzy polskichrobem matki Józefa Piłsudskiegoego sercem. Przy grobie oczywiście nie zabrakło wileńskiej poetki ludowej Ireny Bołacz, która pomimo sędziwego wieku recytowała swoje przepiękne wiersze. Następnym punkt programu, to zwiedzanie zabytków starego miasta pod kierunkiem naszego pana Henryka. Mieliśmy też czas wolny indywidualne spacerowanieożliwość skorzystania ze sztuki kulinarnejmaków kuchni litewskiej. Wilno opuściliśmy godz. 17 udając się do Kukli gdzie panie kucharki zaserwowały przepyszną obiadokolację. Po godzinnym odpoczynku spotkaliśmy się ponownie, zaproszeni przez gospodarzy do wspólnej biesiadnej zabawypiewu przy ognisku, zajadając bigos, kiełbaski, kaszankę itp. Po śniadaniu, które było obfitemaczne spakowaliśmy sięk. godz. 10 udaliśmy się do Augustowaugustowie spędziliśmy okodz. zwiedzając miasto, co większość wykorzystała uczestniczenieiedzielnej mszy śwazylice augustowskiej. Do miejsca zamieszkania szczęśliwie dowiózł nas pan Grzegorz, który prowadził nasz wspaniały autokarirmy TRANSLUD. Była to wspaniaładana wyprawa. Delegacja Koła NrOR RP im. Marszałkaiłsudskiego, okręg mazowiecki Złożenie wiązankiapalenie zniczy płycie kwatery Marszałkaego matkizoznań, dnia 24 czerwca 2013EŁNOMOCNICTWO Upoważniam Pana kmdr. pport. spocz. dr. inż. Puściana do powołania kół Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powstał921 roku. Zgodnie ze statutem skupiawoich szeregach żołnierzy rezerwy, żołnierzy zawodowych oraz osoby cywilne. Funkcjonuje terenie całego krajuest sygnatariuszem Porozumieniaspółpracyinistrem Obrony Narodowejniazerwca 2008przejmie proszę. Prezydenta Warszawy, Dowódcę Garnizonuiskupa Polowego WPdzielenie wsparcia Panu Janowi Puścianowiealizacji statutowego zadania. Nadzór nad realizacją zadaniagodności ze Statutem Związku, sprawować będzie wiceprezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP Pan por. rez. mgr Sławomir Łazor. Upoważnienie jest ważne do 31 grudnia 2015rezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz Wystąpienie prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP posiedzeniu Zarządu Głównegoałacu Ślubówarszawieniuzerwca 2013odstawowym zadaniem Związku jest integrowanie żołnierzy rezerwy WPrganizacją zdolną do kultywowania wspólnej tradycji wojskowej oraz udziałształtowaniu dobrego klimatuealizacji zadańbszarze patriotyczno-obronnychbywatelskich postaw młodego pokolenia. Pamiętajmy, możemy mieć różne zdania, ale Ojczyznę mamy jedną. Jak bardzo trafione są słowa Długosza, który napisał „Drodzy są rodzice, drogie dzieci, krewni, przyjaciele, lecz wszystkie te uczucia jednoczy Ojczyzna Mamy świadomość, jako spadkobiercy dorobku ideowego, myśli filozoficznej, decyzji życiowych Marszałka, których wspólnym mianownikiem było odzyskanie przez Polskę niepodległościuwerennościego tytułu naszej oficerskiej Wspólnocie spoczywa odpowiedzialnośćbowiązek kształtowania patriotyczno-obronnychbywatelskich postaw młodego pokolenia. Jako organizacja możemy być silniobrzyypełnianiu tych obowiązków, bowiem cnota Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jego strategiczne myśliunszt polityczny jest dla naszej Wspólnoty wielkim posagiem. Powtarzając za Klemensem Janickim, wybitnym polskim humanistą XVI wieku „Zawierzcie cnocie, nie zatonie największej głębinie, chociaż często miotana jest po niej jak rozbitek Związek Oficerów Rezerwy RPkresie IIII RP potwierdził, zbiorowym doświadczeniem swoich członkówympatyków, że cała chwała naszej cnoty polega ustawicznie kreatywnym działaniu. Doświadczenie ostatnich kilkunastu lat, potwierdza naszą mocną legitymacjęej działalności. Nasi członkowieympatycy, ich pragmatyzm, potwierdzają dewizę, iż ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek002 roku Zarząd Główny postanowił zintensyfikować współpracę ze środowiskami szkolnymi. Efektem tej działalności był003gólnopolski konkurs historyczny pt„Pielęgnujemy pamięćołnierzach powstań narodowych oraz poległychI wojnie światowej Minister Edukacji Narodowejportu, Łybackaiście do prezesa Związku napisałan„Konkurs jest inicjatywą niezmiernie pożytecznąasługującą wielkie uznanie. Pamięćołnierzach, którzy częstokroć swoim życiem przypłacili wolę niesienia niepodległości Ojczyźnie, powinna stale towarzyszyćtanowić lekcję historii dla przyszłych pokoleń007 roku zorganizowaliśmyrzeprowadziliśmy konkurs ptieśniąierszem przez dzieje oręża polskiegoonkursie tym bardzo zaangażował się, jako członek komisji rektor Akademii Muzycznejoznaniu, prof. Stanisław Kulczyński009 roku odbył się konkurs pt„70.rocznica wybuchu II wojny światowej Patronat Honorowy nad finałem konkursu objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Aleksander Szczygło. Finały wymienionych konkursów, dzięki życzliwości Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego odbyły sięzkole Muzycznej II stop. im. Karola Kurpińskiegoutnie010od Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja odbył się konkurs pt„90.rocznica Bitwy Warszawskiej Finał tego konkursu odbył sięentralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoarszawie. Kolejny konkurs pt„Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego młodego pokolenia również odbył się pod Patronatem Honorowym ministra Stanisława Kozieja. Finał konkursu odbył sięuzeum Wojska Polskiegoarszawie. Wnioski wynikającerac komisji konkursowych, predestynują nas do rolidpowiedzialnego udziałuozyskiwaniu osób prawnychizycznych, które wzmacniają pozycję Związku. Nie prezentujemy do roli mentora, ale mamy obowiązek ustawicznego mówienia do młodzieży, iż historia jako nauczycielka życia jest świadkiem czasów,