Noclegi Augustów Portowa

Noclegi Augustów Portowa

Malarki to właśnie cała intryga polega zupełnie niepozornie też każdej gor¹ca grochówka, bigoserbata dla wszystkich uczestnikmprezy Arkadiaocy walory przyrodniczeulturowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej fotukpaamach wspó³pracy Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku oraz Zespozkudzikachentrum Edukacji Ekologicznej³ku dnia dnia 16 lutego 2010 roku gocilimyaszych szko³ach pracownikarku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej. Przeprowadzili oni zajêcia pod tytu³em „Arkadiaocy walory krajobrazoweulturowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej Przy pomocy multimedialnej prezentacji prowadz¹cy lekcjê zapoznali nasogactwem przyrodniczo geograficznym zachodniego skraju naszego województwa. Mielimy okazjê dowiedzieæ si jak waolchronie krajobrazu odgrywa dzia³alnoæ parku. Wys³uchalimynie¿ kilku przyrodniczych ciekawostek. LekcjaysoczyŸnie Elbl¹skiej byardzo interesuj¹ca. Randkaiemnolasotukpa Bal Po³owinkowy klas II 2010 fotularczyk fotokajukniu 11 lutego 2010 godzinach .00imnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku odby³ siê Bal Po³owinkowy klas drugich. Uroczystoodzinie 17uli szkolnej rozpoczani dyrektor Dorota Siemiatycka, która powitarzyby³ych gociakczydanej zabawy wszystkim uczniomlasach lekcyjnych poczêstunek zosta³ przygotowany przez poszczególnych rodzic³odzie¿ bawiiuli szkolnej pod kierunkiem DJ. mgr Konrad Winiewski Oferta zaj sportowychimnazjum nr Oleckukresie ferii zimowych od 25. do010 odowisko siatkówka fotukpa Dyskotekatylu hip-hopotukpa Protok eliminacji klasowych szkolnego konkursu wiedzyiko³aju Koperniku fotukpa Kuligzeszkach kl Dnia 19 stycznia 2010dby³ siê kuligtórym wziêli udzia³ uczniowielasy. Zbiórka przy szkole odbyiodzodzyjechalimy do Szeszek. Szybko ³ej atmosferze dotarlimy miejsce. Pierwsza atrakcja, która nas czekay³ przejazd saniami po ¿onych lenych drogach. Zmarzniêci, alenakomitych nastrojach dojechalimy do miejscatórym czekau¿ nas ognisko. Najedzeniardzo zadowoleni po godz. 11 wrócilimy do Olecka. Wszyscy bawilimy siê przednio chêci¹ powtórzymy to za rok. fotukpa Rejterada Zuzanna Stankiewicz fotukpa, fotokajuk fotularczyk „Dzieñ ¿onarodzeniowych ¯ycze wprowadza spo³ecznoæ szkolnrzedwi¹teczny nastrio¿ego Narodzeniaowego Roku 2010. Swoim charakterem nawi¹zuje do kultywowania polskiejhrzecijañskiej tradycjitanowi wa¿ny element pracy wychowawczej szkoczniowie wykonuj¹ karty pod kierunkiem nauczyciela danego przedmiotu. Prace grupowe zostan¹ wyeksponowane nanym holu szko najciekawszeich¹ wyró¿nione metodyormy prowadzenia drugiej lekcji wynikajczeniej ustalonej koncepcji pracy przez nauczycielacznianego oddziarzygotowanie spo³ecznoci szkolnej do udzia jase³kach Spotkanieolicjantem fotegliñski Dnia 21 grudnia 2009 rokudzie¿ klasy IIIpotkai³odszym aspirantem Tomaszem Jegliñskim pracownikiem Wydziarewencji Komendy Powiatowej Policjilecku. Spotkanie zostarzeprowadzoneamach realizacji przez oleck¹ policjê programu edukacyjno-profilaktycznego dotycz¹cego problematyki antydyskryminacyjnej przestêpstwaienawici. Prowadz¹cy spotkanie zwróci³ uwagê zasady bezpiecznego zachowaniadzie czasie wolnymontekcie zbli¿aj¹cych siê ferii orazonsekwencjach prawnych wynikaj¹cychiew³aciwego zachowaniaiejscach publicznych. mgregliñski Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyñskiej Dnia 16 grudnia 2009imnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku gocirzedstawicieli Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej oraz Edukacji Ekologicznej³ku. Pracownicy parku przeprowadzili lekcjzasie której zapoznalimy sialorami przyrodniczymi, kulturowymiurystycznymi, jakie kryje Puszcza Knyszyñska. fotegliñski Spotkanie rozpocz pokaz slajdrzedstawiaj¹cy problem ochrony ptakkrajnie zagro¿onychkali europejskiejystêpuj¹cych tych obszarach. Najwiêkszym ich zagro¿eniemrogi, rolnictwo, urbanizacja oraz gospodarka lena. Dowiedzielimy siê czym polega ochrona ptak ramach europejskiego programu dziaa rzecz ochronyachowania dziedzictwa przyrodniczego „Natura 2000 Obejrzelimy takrótki filmziêciole trójpalczastym. Miko³ajkowy szachowy turniej junior Puchar Pani Dyrektor Gimnazjum nrmopernikalecku Dnia 12 grudnia 2009 rokuaszej szkole odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Szachowyuchar pani Dyrektor dla ucznizk podstawowychimnazj zawodach wzidzia³ ekipyi¿ycka, Wydminlecka. Rywalizacjaoszczególnych kategoriach byoæ zaciêta ale prowadzonauchu fair play. Zwyciêzcy kategorii dziewcz ch³opcraz poszczególnych grup wiekowych otrzymali nagrody, puchary, medaleyplomy. Sk³adamy serdeczne podziêkowania: pani Dyrektor Dorocie Siemiatyckiej za ufundowanie puchar pomocrganizacji turnieju, panu Krzysztofowi Konewko, trenerowi Czarnych Olecko za przygotowanie pucharedaliyplomawodnikom, panu Tadeuszowi Gut za oprawê scenograficzn¹ turnieju oraz nieocenionym sponsorom firmom: MBK Bogus³aw Kamiñski Olecko, Piekarnia MERK Suwa³ki, Sklep CHEMIX Olecko, Coca-Cola Polska filia³ku za przekazanie atrakcyjnych nagrzeczowych. mgrukpa, mgregliñski fotukpa fotegliñskilecko Po raz kolejny spo³ecznoæ szkolna Gimnazjum nrm. Miko³ KopernikaleckuzyiŒwi¹teczn¹ Zbiórk¯ywnoci zorganizowan¹ przez Bank ¯ywnocilsztynieniachrudnia 2009 roku. Koordynatorem zbiórki terenie Olecka bytowarzyszenie „Otwarte Drzwilecka. Zebrano ogó³em produktpo¿ywczych, które zostan¹ przeznaczone przygotowanie posito³ówkach szkolnychocjoterapeutycznych oraz do wi¹tecznych paczek dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszka miasta gminy Olecko. Wolontariuszami wi¹tecznej akcji byli uczniowieobert Bogatko III. Pawe³ Piekutowski III. Patryk Ciesnowski III. Pawe³ Szupieñko III. Przemys³aw Dobrowolski III. Janusz Branicki III. Sylwia Ciruszys III. £apucka III. Katarzyna Klimko III0. Justyna Milewska III1. Mateusz Mielziuk III2. Jakub Budka III3. Marcin Zawadzki III4. Joanna Sadowska III5. Olszewska III6. Ulikowska III7. Maja Burba II8. Agnieszka Szafrankowska II9. Justyna Banaszewska II0. Oskar Trocki II1. Maciej Bagieciel II2. Zuzanna Bojar II3. Aleksandra Jankowska II4. Jakub Krawczuk II5. Karolina JarzI6. Kumkowska II7. Agnieszka Jankowska II8£ukasz Zientara II9. Jakub Dziubiñski II0. Sylwiacewicz II1. Chodkiewicz II2. Emilka Retel II3. Tomasz Orchowski II4. Konrad Barszczewski II5. Panasiewicz IIauczyciele wspieraj¹cy zbiórk pani Agnieszka Baranowska-Moroz, pan Maciej Mularczykan Wojciech Jegliñski. Zbiórk¿ywnoci wspomagaówniedzieimnazjum nr Olecku. mgreglinski fotokajuk Pierwsza próba celu wewnêtrzn¹ diagnozê przygotowania ucznilas IIIakresie opanowania standardgzaminacyjnychest realizowanaparciurojekt„SprawdŸ Swoj¹ Szko dniach odbêdzie siê pierwszy próbny egzamin dla ucznilas III Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku. uczniowie klas III przystêpuj¹ do próbnego egzaminuzêci humanistycznej, który trwaodzinynia klasyII realizuj¹ zajêcia zgodnielanem lekcjiymczniowie klas III przystêpuj¹ do próbnego egzaminuzêci matematyczno-przyrodniczej, który trwaodziny, uczniowie klas III przystêpuj¹ do próbnego egzaminuzêci matematyczno-przyrodniczej, który trwaodzinyych dniach uczniowie dojej¹cy maj¹ zapewnion¹ opiekê wietlicow Prosimy trzecioklasistby zaakcentowali uroczystym strojem rangê pierwszej próbnej diagnozy przed egzaminem gimnazjalnymdzi Przedsiêbiorczyimnazjum nr Warszawieot. mgr.Tanjgaonad 200 zespoczniowskicha³ej Polski, jako jeden5 najaktywniejszych zespoostalimy zaproszeni uroczyst¹ galê podsumowujtapy pracyrojekciedzi Przedsiêbiorczy. Uroczystoæ miaiejsce³ównej siedzibie Narodowego Banku Polskiegoarszawie ulŒwiêtokrzyskiej 21. Wziêliiej udzia³ reprezentanci szk opiekunowie, organizatorzyEO oraz dyrektor Departamentu Edukacjiydawnictw NBP panef Ruszczyñski wrazinansistami NBP. Nie spodziewalimy siê niczego,