Noclegi Augustów Nadrzeczna 100

Noclegi Augustów Nadrzeczna 100

Której można bólu przepony interpretacyjny potencjalną ofiarą wspomnień jest pojawiają Konewko, trenerowi Czarnych Olecko za przygotowanie pucharedaliyplomawodnikom, panu Tadeuszowi Gut za oprawê scenograficzn¹ turnieju oraz nieocenionym sponsorom firmom: MBK Bogus³aw Kamiñski Olecko, Piekarnia MERK Suwa³ki, Sklep CHEMIX Olecko, Coca-Cola Polska filia³ku za przekazanie atrakcyjnych nagrzeczowych. mgrukpa, mgregliñski fotukpa fotegliñskilecko Po raz kolejny spo³ecznoæ szkolna Gimnazjum nrm. Miko³ KopernikaleckuzyiŒwi¹teczn¹ Zbiórk¯ywnoci zorganizowan¹ przez Bank ¯ywnocilsztynieniachrudnia 2009 roku. Koordynatorem zbiórki terenie Olecka bytowarzyszenie „Otwarte Drzwilecka. Zebrano ogó³em produktpo¿ywczych, które zostan¹ przeznaczone przygotowanie posito³ówkach szkolnychocjoterapeutycznych oraz do wi¹tecznych paczek dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszka miasta gminy Olecko. Wolontariuszami wi¹tecznej akcji byli uczniowieobert Bogatko III. Pawe³ Piekutowski III. Patryk Ciesnowski III. Pawe³ Szupieñko III. Przemys³aw Dobrowolski III. Janusz Branicki III. Sylwia Ciruszys III. £apucka III. Katarzyna Klimko III0. Justyna Milewska III1. Mateusz Mielziuk III2. Jakub Budka III3. Marcin Zawadzki III4. Joanna Sadowska III5. Olszewska III6. Ulikowska III7. Maja Burba II8. Agnieszka Szafrankowska II9. Justyna Banaszewska II0. Oskar Trocki II1. Maciej Bagieciel II2. Zuzanna Bojar II3. Aleksandra Jankowska II4. Jakub Krawczuk II5. Karolina JarzI6. Kumkowska II7. Agnieszka Jankowska II8£ukasz Zientara II9. Jakub Dziubiñski II0. Sylwiacewicz II1. Chodkiewicz II2. Emilka Retel II3. Tomasz Orchowski II4. Konrad Barszczewski II5. Panasiewicz IIauczyciele wspieraj¹cy zbiórk pani Agnieszka Baranowska-Moroz, pan Maciej Mularczykan Wojciech Jegliñski. Zbiórk¿ywnoci wspomagaówniedzieimnazjum nr Olecku. mgreglinski fotokajuk Pierwsza próba celu wewnêtrzn¹ diagnozê przygotowania ucznilas IIIakresie opanowania standardgzaminacyjnychest realizowanaparciurojekt„SprawdŸ Swoj¹ Szko dniach odbêdzie siê pierwszy próbny egzamin dla ucznilas III Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku. uczniowie klas III przystêpuj¹ do próbnego egzaminuzêci humanistycznej, który trwaodzinynia klasyII realizuj¹ zajêcia zgodnielanem lekcjiymczniowie klas III przystêpuj¹ do próbnego egzaminuzêci matematyczno-przyrodniczej, który trwaodziny, uczniowie klas III przystêpuj¹ do próbnego egzaminuzêci matematyczno-przyrodniczej, który trwaodzinyych dniach uczniowie dojej¹cy maj¹ zapewnion¹ opiekê wietlicow Prosimy trzecioklasistby zaakcentowali uroczystym strojem rangê pierwszej próbnej diagnozy przed egzaminem gimnazjalnymdzi Przedsiêbiorczyimnazjum nr Warszawieot. mgr.Tanjgaonad 200 zespoczniowskicha³ej Polski, jako jeden5 najaktywniejszych zespoostalimy zaproszeni uroczyst¹ galê podsumowujtapy pracyrojekciedzi Przedsiêbiorczy. Uroczystoæ miaiejsce³ównej siedzibie Narodowego Banku Polskiegoarszawie ulŒwiêtokrzyskiej 21. Wziêliiej udzia³ reprezentanci szk opiekunowie, organizatorzyEO oraz dyrektor Departamentu Edukacjiydawnictw NBP panef Ruszczyñski wrazinansistami NBP. Nie spodziewalimy siê niczego, dlategoyle wiêkszym zaskoczeniem byrzyznanie wyró¿nieniaednejzterech kategorii. Wyjazd galaroczystoæ bardzo siê podobaamian Koperatryk Stachurski wrazoordynatorem projektuaszej szkole, pani¹ Konstancj¹ Tanjga reprezentowali caespdych Przedsiêbiorczych, którzy wspólnie zapracowali ten sukces. Po czêci oficjalnej, której nast¹piodsumowanie prac, pokazanie najlepszych oraz omówienie statystyk, dyrektor gratulowa³ wyró¿nionym zespo³omachêca³ do zg³êbiania zagadnieñ zwi¹zanychrzedsiêbiorczoci pieni¹dzem oraz pomna¿aniem kapitaastêpnie eksperci finansowiBP przechadzali siê pomiêdzy stolikami eksperckimidych Przedsiêbiorczych, których ¿dy zesp prezentowa³ swoje dotychczasowe pracezieli³ siê zdobytym dowiadczeniemiedzakresu bud¿etu, organizowania wycieczki, zarz¹dzania finansami, tworzeniem biznes-planu, dostêpnych instrumentinansowych, oszczêdzania energii, lokat terminowych oraz doboru odpowiedniego banku do zania konta. mgr Konstancja Tanjga Dyskoteka szkolna 26.XI.2009otokajuk Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Apel „Prawa cz³owiekaodstawowe wolnocioinformowanieymoroli powinni przestrzegaæ praw ustanowionych dla dzieci mylich. Obchody Œwiêta Niepodleg³ocilecku fot. Murza fotajechalski kociele pw. NMP Królowej Polskilecku odbyiê obchody 91 -ej Rocznicy Odzyskania Niepodlegi Polski. Podnios uroczystoæ rozpoczêto Eucharysti której przewodniczy³ ks. Infu³atg kociele wspólnej dziêkczynnej modlitwie za wolnoæ naszej Ojczyzny, uczestniczy³adze samorz¹dowe miasta, dyrekcje szk jednostka Wojska Polskiegorzysza oraz przedstawiciele zrzeszonych bractw, zwi¹zkawodowychoszczególne szkoraz ze sztandarami. Uczniowie naszej szkoprócz delegacji ze sztandarem Jakub Budka kl. IIImila Retel kl. IIgnieszka Jankowska kl. IIa³gorzata Barszczewska kl.IIIlga Racis IIIziêli udziaiturgii eucharystycznej poprzez czytaniaodlitwê wiernych oraz wystêpyrkiestrzeejoczcie harcerskim Po Mszydbyiê parada¿enia wie doomnikelegacja naszej szkoa czele. Dyrektor Ann¹ Dorot¹ Siemiatyck wieniec przy Pomniku Wdziêcznoci Poleg³ychbronie Ojczyzny. Uroczystoæ zakoñczy³ Apel Poleg³ychierzyalwy honorowe WP oraz przemówienie do wszystkich zebranych Burmistrza Miastaac³awa Olszewskiegolona Murza Uroczysta akademiakazji Œwiêta Niepodleg³oci Dniaistopadaodzinie 10 odby³ siê apel dotycz¹cy Œwiêta Niepodleg³oci. Uczniowie klasy 3c ciekawie przedstawili debatê temat Co to znaczy byæ wolnymen spospamiêtnili dziewiêædziesi¹ pierwsz¹ rocznicê odzyskania przez Narolski niepodleg³ego bytu pañstwowego. Po 123 latach rozbiorolska znojawiiê mapie. Resztê dope³niiekawa prezentacja multimedialna przygotowana przez pani¹ Justynê Je¿ewsk Wszystkiemu towarzyszy³ chzkolny, który przepiêknie piewaen oto sposog³êbilimy swoj¹ wiedz dotycz¹ca naszego narodu. fotukpa fotularczyk Przedstawieninie¿ zostali laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej. Wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹coiejsce Mateusz Mielziuk, II miejsce Ulikowskacia SKCym roku Szkolne Koaritas liczy 47 wolontariuszy. Nowym opiekunem koestlona Murzaiesi¹cu Ÿdziernikuacji 65 Tygodnia ³osierdziadzie¿ naszej szkoodjiele akcji woluntarystycznychak nawiedzilimy kilka razy Hospicjumakach spotykajihorymi ostatnim czasie porz¹dkujeren wok Zak³aduaŸdziernika -wolontariusze prowadziliniecociele NMP Królowej Polskiw intencji dzie³ charytatywnych niedzielê 11 Ÿdziernika, zbierali ten cel pieni¹dze do puszek. Dzieñ 17 by³ 22 -gim Miêdzynarodowym Dniem Walkibóstwemasi uczniowieym dniu podjêli akcjê zbierania ¿ywnociklepach dla najubo¿szych rodzin naszej parafiito kilka fotekaszej dzia³alnociniu 21 Ÿdziernika grupa uczniimnazjum nrm. Miko³ Kopernika uczestniczy akcji,Pomó¿ kasztanowcom Dzia³ania objêtepiek¹ Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Olecku akcjê koordynujê Starostwo Powiatowenym celem jest ochrona kasztanowcoprzez zwalczanie szkodnika niszcz¹cego drzewo- szrotówka kasztanowcowiaczkaakszta³towanie szacunku wobec drzewniu 21 Ÿdziernika uczniowie, mimoogoda nie dopisywarzez ponadodziny grabili licie wok drzewastêpnie