Noclegi Augustów Dzialki Nad Jeziorem

Noclegi Augustów Dzialki Nad Jeziorem

Mają zwyczaju wielopiętrową zagubieni i poobijani wyjazdem do stanów nocami strategii rozwoju turystykinfrastruktury turystycznejawieranie porozumie dotyczÄ cych wsp‚pracy przy realizacji celtatutowychydawanie katalognformator innych materiaromocyjnychspieranie funkcjonowania informacji turystycznejziałalno rzecz integracji›rodowiska zwiÄ zanegourystykykonywanie innych powierzonych przez organyednostkitórych mowasta zasadach określonychmowie zawieranej pomiędzy tymi organamiednostkamiOTOT, wykonujwoje zadania, wsp‚pracujezczególności) organami administracji państwowejednostkami samorzÄ du terytorialnegorganizacjami zrzeszajÄ cymi przedsiębiorc dziedziny turystykiym samorzÄ du gospodarczegoawodowego, oraz stowarzyszeniami działajÄ cymiej dziedzinieolsk Organizacj Turystyczn oraz regionalnymiokalnymi organizacjami turystycznymiolskimiagranicznymi podmiotami zajmujÄ cymi si promocj region) innymi podmiotamiOT morowadzi działalno gospodarcz zasadach określonychdrębnych przepisach. Doch działalności gospodarczej AOTealizacji celtatutowychie moy przeznaczony do podziaiędzy członk. Swoje cele AOT realizuje poprzezziałalno komercyjn gdzie indziej nie sklasyfikowan 74KDziałalno zwiÄ zanrganizowaniem targ wystaw 74KDydawanie ksi¼ek 22KDydawanie gazet 22KDydawanie czasopismydawnictw periodycznych 22KDozosta działalno turystyczn 63KDziałalno pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowan 91KDozosta działalno rekreacyjn gdzie indziej nie sklasyfikowan 92KD. CZŁONKOWIE AOTzłonkowie AOT dziel si nazłonkwyczajnychzłonkspierajÄ cych członkostwo zwyczajne AOT mog ubiega si osoby fizycznesoby prawne spełniajÄ ce jedenoniższych warunk) osoby fizyczne prowadzÄ ce gospodarstwa agroturystyczne lub wynajmujÄ ce pokojewaterach prywatnychednostki samorzÄ du terytorialnegorzedsiębiorcy, których przedmiotem działalności jest działalno zwiÄ zanaurystykrganizacje zrzeszajÄ ce przedsiębiorc dziedziny turystykinne osoby prawne, których cele statutowebieżneelami AOTzłonkowie AOTÄ cy osobami prawnymi działaj poprzez swoich przedstawicieli: jednostki samorzÄ du terytorialnegoiczbie trzech osrzedsiębiorcyÄ cy osobami prawnymiiczbie dwóch ostórzych imieniu realizuj wszystkie prawaykonuj obowiÄ zki wynikajÄ cerzynależności do AOTandydat członka zwyczajnego skł piśmie deklaracjrzystÄ pieniu do AOTrzyjmowanie członkwyczajnych odbywa si uchwa ZarzÄ duzłonkowie zaciele AOT staj si członkami zwyczajnymihwil zarejestrowania AOTzłonkowie zwyczajni maj prawoo czynnegoiernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organOTczestniczeniałosem stanowiÄ cymebraniach organOT, gdy udzia taki jest przewidziany przez Statutgłaszania postulat wnioskobecdz AOTczestniczeniarganizowanych przez AOT imprezach promocyjnych wymienionych. usttatutu warunkach określonych przez ZarzOT§10. Członkowie zwyczajniobowiÄ zanira czynny udziaziałaniach AOT oraz przestrzega postanowie Statutu, regulamin uchwa AOTypełnia zadania wynikajÄ ceunkcji pełnionychOTrezentowa celerogram AOT zewnÄ trzegularnie opłaca składki członkowskie§11ygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje uchwa ZarzOTygaśnięcie członkostwa następuje pożeniu rezygnacji, utraty osobowości prawnej lub›mierci członkaozbawienie członkostwa następujeastępujÄ cych przypadkachziałania członka szkod AOTiestosowanie si do wymogtatutu AOTiewypełnienia obowiÄ zkobec AOTaleganiałaceniem składek przez okreswarta nieuregulowania zalegi pomimo pisemnego upomnienia posiedzeniu ZarzÄ du, którego przedmiotemzie skreślenieisty członkarzawiadamia zainteresowanego dniowym wyprzedzeniemd uchwaarzÄ du AOTozbawieniu członkostwa, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członkniesioneerminie co najmniej 7dni przed terminem Walnego Zebrania Członkchwaalnego Zebrania Członkest ostateczna§12. Status członka wspierajÄ cego otrzymuje osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalności AOTopierajÄ ca zadania statutoweyrażajÄ ca wol wsp‚pracyOT oraz deklarujÄ cacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członk. AOT liczy szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, sp‚ki, banki oraz firmy handlowesługowe wejd do AOT prawach członka wspierajÄ cego§13. AOTzie zaprasza członkspierajÄ cych do udzia organizowanych imprezach targowo promocyjnychzłonkowie wspierajÄ cy mog zamieszczaydawnictwach AOT swoje oferty preferencyjnych zasadachzłonkowie wspierajÄ cy korzystajprawnie określonych. usttatutu§14 Status członka wspierajÄ cego wygasa pożeniu rezygnacjiak przypadku odstÄ pienia odcenia składki członkowskiej przez okreswarta nieuregulowania zalegi pomimo pisemnego upomnienia. ORGANY AOT §15. Organami AOT) Walne Zebranie CzłonkOTarzOTomisja Rewizyjnachwaszystkich organOT zapadaj zwyk większościssowaniu jawnymbecności co najmniej połowy członkprawnionych dosowania chybarzepisy Statutu stanowi inaczej§16. Kadencja ZarzÄ duomisji Rewizyjnej trwaatach wybdbywa siłosowaniu tajnym, bezwzględn większościsbecnych Członkalnego Zebraniazłonkowie wybrani dodz AOT mog pełniam funkcj nieżej ni przezolejne kadencjesoby wchodzÄ cekład ZarzÄ du nie mog pełni funkcjiomisji Rewizyjnej AOT. Przedstawiciele tego samego członka AOT nie mog pełni funkcji jednocześniearzÄ dzie Komisji Rewizyjnejzłonkowie ZarzÄ duomisji Rewizyjnej pełni swe funkcje społeczniezłonkom ZarzÄ duomisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztelegacji§17. Wygaśniecie członkostwa wedzach AOTrakcie trwania kadencji następuje pożeniu rezygnacji do ZarzÄ du przypadku rezygnacji, odwołania lub›mierci członkadz AOTrakcie kadencji innej okoliczności powodujÄ cej zmniejszenie składu, skład osobowydz AOT jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wybora nieobsadzone stanowiskorybie przewidzianymtatucie WALNE ZEBRANIE CZŁONKOT §18. Walne Zebranie CzłonkOT jest najwyższdz AOT Walnym Zebraniu Członkior udziazłonkowie zwyczajniłosem stanowiÄ cymzłonkowie wspierajÄ cyłosem doradczymaproszeni gościezłonkowie zwyczajni maj prawo do jednegosu, przy czym członkowieÄ cy jednostkami samorzÄ du terytorialnego maj trzysyrzedsiębiorcyÄ cy osobami prawnymi dwasy§19. Walne Zebranie Członkoy zwyczajne lub nadzwyczajnechwawołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkodejmuje ZarzOTadzwyczajne Walne Zebranie Członkwołujezczególnie uzasadnionych przypadkach ZarzOTłasnej inicjatywy lub wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej połowy członkwyczajnych AOTerminieni od datyżenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkozpatruje wy cznie sprawy, dla których zostawołanealne Zebranie Członkbraduje według uchwalonego przez siebie porzÄ dku obradarzwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członko najmniej razoku kalendarzowymerminie do 30 czerwcaalne Zebranie Członkprawozdawczo Wyborcze coata miejscu, terminieorzÄ dku Walnego Zebrania Członkarzowiadamia Członk formie pisemnej co najmniejni przed terminem Walnego Zebrania przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania następuje po 30 minutachym samym miejscu. Dla ważności podejmowanych uchwa nie jest wymagana obecno połowy członk0. Obrady Walnego Zebrania Członkrowadzi przewodniczÄ cy, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członkwyk większościs. Obrady Walnego Zebrania Członkrotokołuje sekretarz, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członkwyk większościs. Protok podpisany przez przewodniczÄ cego obradekretarza przyjmowany jest kolejnym posiedzeniu Walnego Zebrania Członk1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkale) uchwalenie Statutuokonywanie jego zmianybieranie przewodniczÄ cegoekretarza Walnego Zebrania Członk) wybieraniedwoływaniełosowaniu tajnym Prezesa AOTybieraniedwoływaniełosowaniu tajnym pozostałych członkładz AOTodejmowanie uchwapraw który można by określić mianem klasycystycznego. Natomiast wyposażenie pokoi werandowegoominowego jest znów typowo zakopiańskie. Kredens, stół, zegar to meble pochodząceatalogu Wojciecha Brzegi niezwykle zasłużonego dla stylu zakopiańskiego artysty, współpracownika Stanisława Witkiewicza, wykonane we wczesnym okresie stylu zakopiańskiego We wszystkich pokojach sypialnych werandowym znajdują się czynne piece. Szczególnie godne uwagi są piece kaflowe Piecokoju wschodnim zbudowany jestryginalnych kafliwa pozostałe wykonanoiernych kopii starych kafli. Projektował