Noclegi Augustów Łazienna 1337x

Noclegi Augustów Łazienna 1337x

Jazda a zaczyna uratowanie rodziciela jest krewnego parable: przenika cały tylkoyłącznie najlepszych prawników, którzy będątanie wnieść coś więcej dla nas prawie każde rozwiązanie możliwość okazać się pewną Continue reading Jachty Morskie. Jednymroducentów jachtów morskich jest Pro Sports Boats, którywojej ofercie dwa rodzaje łodzidrębnych nazwach PROKATeaQuest. nowa linia jednokadłubowców bierze nowo spojrzenie małeredniej wielkości łodzie rybackie, przy zachowaniu konkurencyjnych cen, minimalizując funkcje standardowe. PROKAT oferują typ łodzi która nadaje się do połowów tuńczyka, Continue reading. Zakończył się Międzygminny Turniej Tenisa Stołowegoiątek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Pawła IIrostkach zorganizowano Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Zawody rozegranozterech kategoriach: Kobiety, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła średniatarsi. Trzy najlepsze zawodniczki oraz trzej najlepsi zawodnicyażdej kategorii otrzymali puchary oraz dyplomy, natomiast pozostali pamiątkowe dyplomy za udziałurnieju. Organizatorzy turnieju: Urząd Gminy Prostki, Gminny Ośrodek Kulturyrostkach, Szkoła Podstawowa im. Pawła IIrostkach, Gminny Ośrodek Kulturytarych Juchach oraz Wiejski Dom Kulturyisanicy. Wyniki turniejuOBIETYiejsce: Paulina Żukowska WDK Pisanica II miejsce: Marika Kondracka WDK Pisanica III miejsce: Dominika Kondracka –WDK PisanicaZKOŁA PODSTAWOWAiejsce: Arkadiusz Kucharski WDK Pisanica II miejsce: Dominik Markowski WDK Pisanica III miejsce: Kozłowski GOK ProstkiIMNAZJUMiejsce: Jakub Kurgan WDK Pisanica II miejsce: Artur Markowski WDK Pisanica III miejsce: Hubert Chaponiuk GOK ProstkiZKOŁA ŚREDNIATARSIiejsce: Konrad Bobryk WDK Pisanica II miejsce: Michał Perkowski GOK Prostki III miejsce: Kamil Szurna GOK Prostki Organizatorzy Tylko ciekawe informacje: Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając elk.wm.plamkę ZAŁÓŻ PROFIL która znajduje sięrawym, górnym roku strony. Szczegółowe informacjeym czym jest profilak go stworzyć: kliknij tutaj Prostkinternecie. Najnowsze wydarzenia, informacjemprezach, ogłoszeniaegionu, firmyrostekaowiatu. Twórzami swój serwis Prostek, dodawaj informacje, komentuj, dziel się newsami. ul. Roosevelta00 Ełk tel/fax [email protected] Biuro reklamy internetowej email: [email protected] tel. 089 tel. 089 copyright 2001 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Edytor sp0 Olsztyn, ul. Trackaerwer: www-1. przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych. Wszelkie uwaginioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj: TREŚĆ PRZETARGU. Białystok: Świadczenie usług hotelarskich potrzeby Operyilharmonii Podlaskiej Numer ogłoszenia: 26526; data zamieszczenia OGŁOSZENIEAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJAAMAWIAJĄCY) NAZWADRES: Operailharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki ul. Odeska06 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 75, faks 85 19) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA IIKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IIazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich potrzeby Operyilharmonii Podlaskiej. IIodzaj zamówienia: usługi. IIkreślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający przewiduje następujący zakres zamówienia: Częśćamówienia hoteloclegówokojach jednoosobowych, 219 noclegówokojach dwuosobowychastrzeżeniem prawa opcji, Część II zamówienia hoteloclegówokojach jednoosobowych, 98 noclegówokojach dwuosobowych, Część III zamówienia hotel bez kategoryzacji 515 noclegówokojach jednoosobowych, 372 noclegiokojach dwuosobowych. IIspólny Słownik Zamówień.00. IIzy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba częściIzy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. IIZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie SEKCJA III: INFORMACJEHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMECHNICZNYM IIIADIUM Informacja temat wadium: nie jest wymagane IIIALICZKI IIIARUNKI UDZIAŁUOSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW IIIprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Działalność prowadzona potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca złoży Oświadczeniepełnianiu warunków udziałuostępowaniu zgodnert. 22 uststawy Ocena według formuły spełnia-nie spełnia. IIIiedzaoświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunkuym zakresie. Wykonawca złoży Oświadczeniepełnianiu warunków udziałuostępowaniu zgodnert. 22 uststawy Ocena według formuły spełnia-nie spełnia. IIIotencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunkuym zakresie. Wykonawca złoży Oświadczeniepełnianiu warunków udziałuostępowaniu zgodnert. 22 uststawy Ocena według formuły spełnia-nie spełnia. IIIsoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunkuym zakresie. Wykonawca złoży Oświadczeniepełnianiu warunków udziałuostępowaniu zgodnert. 22 uststawy Ocena według formuły spełnia-nie spełnia. IIIytuacja ekonomicznainansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunkuym zakresie. Wykonawca złoży Oświadczeniepełnianiu warunków udziałuostępowaniu zgodnert. 22 uststawy Ocena według formuły spełnia-nie spełnia. IIINFORMACJAŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCYELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁUOSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU PODSTAWIE ART. 24 USTSTAWY III zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunkówtórych mowart. 22 uststawy, oprócz oświadczeniapełnianiu warunków udziałuostępowaniu należy przedłożyć: III zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu podstawie 24 uststawy, należy przedłożyć: aktualny odpisłaściwego rejestru lubentralnej ewidencjinformacjiziałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencjielu wykazania braku podstaw do wykluczeniaparciurt. 24 ustktstawy, wystawiony nie wcześniej niżiesięcy przed upływem terminu składania wnioskówopuszczenie do udziałuostępowaniudzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziałuostępowaniu zasoby innych podmiotów, które będą brały udziałealizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotuakresie wymaganym dla wykonawcy, określonymkt IIIIIokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III dokument wystawionyrajutórym siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niżiesięcy przed upływem terminu składania wnioskówopuszczenie do udziałuostępowaniudzielenie zamówienia albo składania ofert; IIIokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowejozumieniu ustawynia 16 lutego 2007 ochronie konkurencjionsumentów albo informacjiym, że nie należy do grupy kapitałowej; IIINFORMACJAOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOMakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: IIINNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienionekt IIIlbokt IIIypełnionyodpisany Formularz ofertowy załącznik nro SIWZykonawcy wspólnie ubiegający siędzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ichiniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ichiniejszym postępowaniuawarcia umowyprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika oryginał musi zostać dołączony do składanej oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznieełnomocnikiemobowiązanie innych podmiotów podstawie 26 ust. 2b do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów okres