Noclegi Augustow Nasze Miasto

Noclegi Augustow Nasze Miasto

Mają czerwone mordy stawkę możliwość nie należy do film życia Biskupem Markiem Jêdryszewskimsiêdzem Biskupem Marianem Kruszy³owiczem OFMConv, który przewodniczy³ pasterce nauczycielskiejyg³osi³ Homiliê do zebranych pielgrzymów. Drugiego dnia pielgrzymki wys³uchali¶ wyk³adu, który wyg³osi³ ks. prof. Jerzy Szymikatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt.„Przypatrzmy siê powo³aniu naszemu Profesor zauwa przysz ludzko¶ci zaled tych, którzy przeka nadziejê nadchodz±cym pokoleniom. Mogli¶ wszyscy przed tronem Królowej Polski zrobiæ rachunek sumieniaaki sposób jeste¶mysicielami nadziei dla wspó³czesnego ¶wiataw³aszcza dla powierzonego ¶rodowiska szkolnego. Nastêpnie wys³uchali¶ programu poetycko-muzycznego „Zaufa³em drodze” ku czcisiêdza Twardowskiegoykonaniu warszawskich artystów: Pana Macieja Rayzacheraani Ewych, która wykonatwory zmar³ego poety przy akompaniamencie gitary klasycznej. Centralnym punktem pielgrzymki byuma pontyfikalna, której przewodniczyyg³osi³ homiliê ksi±dz Biskup Marek Jêdryszewski. Pani Król przeczytae szczytu Apel do nauczycieli polskich za¶ koniec mszy ¶wiêtej odnowili¶ nasz nauczycielski akt zawierzeniaJasnogórskiej Pani. Duszpasterstwo Nauczycieliiecezji Tarnowskiej przygotowarogê Krzy¿ow± prowadzon± Wa³ach klasztoru paulinów. Nabo¿eñstwem rozes³ania ksi±dz Biskup Edward Dajczak zakoñczy³ Jasnogórskie czuwanie nauczycieliychowawców. Materia cai sympozjum dla zainteresowanychostêpneydziale Katechetycznym. Niespodziank± naszej diecezjalnej pielgrzymki, byizytao¶cieletanis³awa Kostkiarszawieodlitwarzy grobie ks. Jerzego Popie³uszki. Ksi±dz Jerzy by³ ofiar± zerwania dialogu miêdzy pañstwem totalitarnympo³eczeñstwem pragn±cym budowaæ swoj± rzeczywistoa jedynej skale, jak± jest Chrystus. Niech ksi±dz Jerzy bêdzie dla nas patronem trudnego dialogu. Dialogu, który pokonuje lêk przed ¶mierci Rekolekcje dla nauczycieli byla mnie do¶wiadczeniem mojejbo¶ciocy Boga, który daje wiarêzdalnia, kogo chce do bycia ¶wiatkiem Dobrej Nowiny po¶rodku tego potrzebuj±cego mii ³osiernej ¶wiata. Rekolekcje katechetyczne³kuniach od 26 do 28 czerwcay¿szym Seminarium Duchownym³ku odbyiê rekolekcjetórych uczestniczyli katecheci diecezjikiejzasie tych rekolekcji mo¿ byyja swoist± pustynie ciszy obserwowaæ co dzieje siêciu cz³owieka mówiarbara Pillar, dyrektor Wydziaatechetycznego Dla katechetów nie by³ to czas straconywoce rekolekcjiewno¶ci± zostan± odpowiednio wykorzystaneatechizacjiekolekcjach uczestniczy2 nauczycielin³ku, Olecka, Go³dapi, Starych Juch, Prostek, Kalinowa, Augustowa, Nowej Wsikiej, Bia³ej Piskiejajgrodurowadzi³ je³awomir Bela, prezes domu misyjnegorynicy Morskiej. Uczestnicy wys³uchali konferencji dotycz±cych misjiowo³ania katechetyo¶cieleakodziennie uczestniczyli we mszy ¶wiêtejdorowali Naj¶wiêtszy Sakrament Metodyonspekty, które opracowujemy zawodz± kiedy przychodzi cz³owiekroblemem mówi³awomir Bela Bardzo czêsto problemy, które prze¿ywaj± przerastajdych ludzi. Tak wielu doros³ych nie potrafi przekazaædzieodstawowych warto¶ci, boóry zaznaczaj³odzie¿ jest beznadziejna. jako katecheci, chcemy byæsicielami orêdzia zbawczego Chrystusa. Tegoroczne rekolekcje dla katechetów przebiegaod has³em Maciej Karanowski EUCHARYSTYCZNY RUCHDYCHÊGORZEWIE Od ¼dziernika 2005 parafii pw. Matki ¿ej Fatimskiej Ksiêalwatorianiówêgorzewie zawi±zaiê dwie wiekowe grupy Eucharystycznego Ruchudych Pierwszaich obejmuje 20 dziecilas IIIIruga liczy 23 osobytanowizieci³odzie¿ od IV klasy wzwy Dzieci³odzie¿ przeszu¿ formacjê wstêpn która trwa miesi±ce. Miana celu przygotowanie kandydatówz³onków ERMzieci poznau genezê ERMasady ERM oraz miejsceolê ERMo¶cielea¿dym miesi±cu odbywaiê cztery spotkania. Dwaich byrzeznaczone formacjêozostawa po¶wiêcono przygotowanie do Mszy ¶wiêtej, adoracjê, akcje charytatywne, przygotowanie uroczysto¶ci parafialnych oraz zawi±zanie wspólnoty. ¿demu spotkaniu towarzyszytmosfera rado¶ci¿yczliwo¶ciaufania. Celem spotkañ formacyjnych tym etapie byrzybli¿enie dzieciom tajemnicy Jezusa obecnegoabernakulumrzygotowanie ich do wspólnej lub osobistej adoracji oraz ukazanie ró¿nych form modlitwy. ¿dym spotkaniu by³ teik rado¶ci. Swoj± uroczystozieci³odzie¿ prze 15 stycznia br. Mszy szkolnej, gdy¿ zostarzyjête do kandydatury ERM. znak przynale¿no¶ci do ERM dzieci³odzie¿ otrzyma³ chustê. Od tej pory kandydaci bêdzeniormacjê citóra trwaæ bêdzie oko miesiêcy. Cieszymy siê naszej diecezji istnieje ju¿ kilka grup ERMczymy zawi±zaniaozwoju nastêpnych. Zdjêciarzyjêcia do ERM KOLÊDNICY MISYJNYUWA£KACHnicjatywy uczestników Misji modlitwy za kap³anów dziecidzieoros³ychnimatorów po raz drugizyli¶ siêgólnopolsk± akcjê, kolêdników misyjnych rzecz dziecindonezji. Przezopo³udni wyruszy grupy dzielnych ³ych misjonarzy wrazpiekunami do rodzin naszej parafii. Przedstawili¶ krótkie jase³ po³±czone ze ¶piewem kolêd. ¿dej rodzinie ofiarowali¶ gipsow± figurkê Dzieci±tka Jezus. Spotkali¶ siêgromn¿yczliwo¶ci ofiarno¶cio¶cinno¶ci Czêsto towarzyszyemubokie wzruszenie, podziw dla ³ychsicieli Dobrej Nowiny, jak te¿ serdeczne zaproszenierzysz³ym rokuolêd± misyjn Pragnieniem rodzin jest kontynuowanie przez nas kolejnej wa¿nej tradycji chrze¶cijañskiej zwi±zanej ze Zmartwychwstaniem Jezusa„Allelujek Wielkanocnych Misjaereskiarposto³ów Piotraaw Suwa³kach Zdjêcia kolêdników misyjnych JA£MU¯ WIELKOPOSTNA 2006zko³ach diecezjikiej DOSTOJNE SIOSTRY ZAKONNE, DROGIE KATECHETKIATECHECI do tegorocznego hasielkiego Postu Przywracajmy nadzieje chorym Caritas Diecezjikiej pragnie równiezyæ siêziea³mu¿ny Wielkopostnej 2006, poprzez rozprowadzanieód dziecidzieraz osób doros³ych skarbonek Caritasne nawi±zaniem do Encykliki Ojca ¦wiêtego Benedykta XVI „Deus Caritas esttórej pisze miêdzy innymi Zawsze bêdzie istniaierpienie, które potrzebuje pocieszeniaomocy. Zawsze bêdzie samotnoawsze bêd± sytuacje materialnej potrzebytórych konieczna jest pomocuchu konkretnej mii bli¼niego Zwracamy siê zatemielk± pro rozprowadzenieód dziecidzie osób doros³ych skarbonek wielkopostnych Caritas oraz wyt³umaczenie ich istoty. Za jedn± skarbonkê nalewróciæ do Centrali Caritas³kuym roku ofiary te bêd± przeznaczone leczenieehabilitacjê dzieci³odzieozosta sumê nalerzekazaæ do Parafialnych Zespo³ów Caritas lub Szkolnych Kó³ Caritas Etap diecezjalny XVI Olimpiady Teologii Katolickiej zakoñczonyniuarcaodz. od 10 do 13iedzibie Mazurskiegoodka Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 5A³ku zosta³ przeprowadzony II etap XVI Olimpiady Teologii Katolickiej, któraym roku odbywa siê pod has³em: Dekalogauczaniu PawIwnym celem tegorocznej Olimpiady jest przybli¿enie nauczania PawI ten sposób oddanie Mu czcio³du jako najwiêkszemu Polakowiapie¿owi Do tegorocznej olimpiadyiecezjikiej przyst±pi98 uczniów4 szkó³ ponadgimnazjalnychednichego przeszo zawodów II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej uczniów mówio zebranychr Pillar, dyrektor Wydziaatechetycznego Jeste¶cie szczê¶liwymi, wybrañcami, którzy przeszli do zawodów diecezjalnych. Zg³êbienie nauki PawI wymagad was wiele truduo¶wiêcenia. Mam nadziejerzyniesie trwawoce. Jest to wiedza, która przekracza ramy czasowe. Zg³êbianie tej bowiem, wiedzy rodzi wiarêrzyblio najlepszego Nauczycielarzyjaciela Jezusa zawsze wskazywa³ ni± nasz rodak Pawe³ II. Diecezjêk± podczas finagólnopolskiegoniach 21 kwietniadañsku reprezentowaæ bêdiejsce Pawe³ Bieleckiespozkó³ nr Suwa³kach II miejsce Kamila Kamiñska Liceum Ogólnoksztaego³ku III miejsce ¯ukowski Liceum Ogólnoksztaeuwa³kach FotMINNY PRZEGLASE£EKZKOLEORZYMACH Misterium ¿ego Narodzenia obfitujeó¿nego rodzaju spektakle jase³kowe, których celem jest: Uwielbienie Boga przez ¶piew, gest, artystyczn± sceneriêaniec za dar przyj¶cia ¶wiat Jezusa Chrystusa. Pod tym wzglêdem piêknodn± ¶ladowania tradycj± cieszy siê szko parafiaorzymachym roku obchodzili oni swój mai± jubileusz Przegl±du Jase³kowego, który miejsceobotê 28 stycznia. Uroczystoozpoczêto od Eucharystii, której przewodniczyomiliê wyg³osi. Biskup Romuald Kamiñski. Czêrtystyczna rozpoczêiêodz. 11 sali gimnastycznejudynku szko¶ród zaproszonych go¶ci byli: Biskup Romald Kamiñski, Wikariusz Generalny Marian Salamon, Ks.