Noclegi Augustow Miasto Pary

Noclegi Augustow Miasto Pary

Sprawiedliwość i matka ostatnia widzowie będą mogli dziewczyn punkówy nie brawie dru¿yny. Obie dru¿yny zajê miejscetrzymaiêkn¹ statuetkê. Dru¿yna dziewcz ch³opców awansowaa pó³fina³ grupy pó³nocnej do Suchowoli. Opracowaa³gorzata Kis³owska Pasowanie czytelnika 20 paŸdziernika 2008rzypada Miêdzynarodowy Dzieñ Bibliotek Szkolnychym roku biblioteka szkolna uczcio wydarzenie uroczystym pasowaniem uczniów klasya czytelnika. Ju¿ od trzech latym dniu uczniów do biblioteki zapraszaj¹ postaciajekaœni. Klasêdwiedzizarownicaaœni Œpi¹ca królewna, która ¿dej piêknej dziewczynce chciarêczyæ zatrute jab³ko. Nieszczêœciu zapobieg³ Krasnal który to odczyta³ zaklêcie, koñcz¹ce siêwami: Bajkaœnie tym porywa, Dobro zawszeiej wygrywa. Sp³oszona czarownica uciekaak szybkoogubiab³kao ich œladzie dzieci trafiiêknie przystrojonej biblioteki, gdzie czekaa nie niespodzianki owocowo warzywne. Uczniowie wys³uchali sporów straganie³ótni Kto ³adniejszy, kto zgrabniejszy: kartofle, buraki, marchewka, kapusta, pietruszka, selery, czy groch? Œmiali siê razemrzeszkamiana pomidora, który przedrzeŸnia ogrodniczkê. Wspó³czuli robaczkowiielonym kubraczku dziadekabkajciecatka jadali wci jab³ Próbowali te¿ odpowiedzieæ pytanie Co bêdê robi³ jesieni kiedy Sady siê rumieni Najbardziej oczekiwanym momentem byamo pasowanie czytelnika, którego dokona. Wodeckabecnoœci pani wychowawczyni Lucyny Sutu pani dyrektor Gra¿yny Ogórkis. Uczniowie otrzymali takpominkidyczeyszliibliotekiypo¿yczon¹ tego dnia ksirzygotowa. Wodeckaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Wycieczka do Kadzid³owaiko³ajek Dnia 22 paŸdziernika 2008od opiekra¿yny Ogórkisenaty Razinenaty Korzenieckiej. Katarzyny Niemkiewicz-Koneszko uczniowiel. II, III, IVb, Va oraz uczestnicy kourystycznego wziêli udziaycieczce do Parku dzikich zwierz Kadzid³owiea baseniko³ajkach. Wizytaadzid³owie rozpoczêiê od spaceru wœród bardzo przyjaŸnie nastawionych zwierzajwiêksz¹ sensacj¹ bydy ryœ, wilk, œwinki wietnamskie oraz oso wspólnym ognisku przyszed³ czas wyjazd do Miko³ajek. Park wodny Tropicana oferuje wiele atrakcjitórych najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród uczniów cieszyiê fale morskie, zjelnieor¹ce Ÿródpracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Mecz pi³ki siatkowejuchar Patrona Szkoapieana PawIniu 20 paŸdziernika 2008 Szkole Podstawowej im. PawIrasnopolu odby³ siê mecz pi³ki siatkowej oPuchar Patrona Szkoapieana PawI. Cztery dru¿yny walczy zdobycie pucharuontekœcie przes³ania„ Pawe³ II Wychowawcadych” puchar otrzymaru¿yna absolwentów szkoodstawowej. Pozostaru¿yny, tj. nauczyciele Szkoodstawowejejnach, mieszkañcy Krasnopola oraz nauczyciele Szkoodstawowej im. PawI wKrasnopolu otrzymaagrody pocieszenia ufundowane przez Ksiêdza Proboszcza Józefa Majewskiego. Opracowara¿yna Ogórkis Œlubowanie klasynia Szkole Podstawowej im. PawIrasnopolu odbyiê uroczyste œlubowanie klasyœlubowaniu uczestniczy1 pierwszoklasistów. Wœród zaproszonych goœci byli: Pani Dyrektor Gra¿yna Ogórkis, ks. Józef Majewski, rodzice, uczniowie klI, III wrazychowawcami oraz przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego Izabela Rydzewska. Œlubowanie rozpoczêto czêœci¹ oficjalntórej wychowawczyni przywitarzyby³ych goœciczniów klasyównie¿ Pani Dyrektorrzedstawicielka Samorz¹du Szkolnego powitaczniów klasy pierwszejronie braci uczniowskiej Szkoodstawowej im. PawIrasnopolu. Po czêœci oficjalnej rozpoczêiê czêœæ artystycznaykonaniu uczniów klasyecytujierszepiewajiosenki wykazali siê du¿ymi umiejêtnoœciamidali egzamin, aby zostaæ pasowanymi uczniów klo œlubowania przy poczcie sztandarowym przyst¹pili uczniowie klasyastêpnie dzieci zostaasowane przez Pani¹ Dyrektor pe³noprawnych uczniów klasyraz otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Uczniowie takli pami¹tkow¹ pieczêæ karcie œlubowania. Rodziceczniowie klIII¿yli ¿yczeniarzekazali drobne upominki pierwszoklasistom. Po zakoñczeniu uroczystoœci klrobiami¹tkowe zdjêcieychowawcani¹ Dyrektorastêpnie udano siê przed tablicê patrona naszej szkodzie zapalono zniczhwil¹ ciszy uczczono pamiêæ PawI. Ostatnim momentem tego wydarzenia byasadzenie drzewka upamiêtniaj¹cego dzieñ œlubowania oraz spotkanie przy herbatce wrazczniami, rodzicami, Pani¹ Dyrektors. Józefem Majewskim. DRODZY UCZNIOWIEŸcie dobrymi Polakami dbajcieobre imiê szko¹dŸcie odpowiedzialni za swoje zachowanieie do zdobywania wiedzy rozwijajcieobie dociekliwoœæ poznawcz kierujcie siê zasadami kultury Opracowaucyna Sutuutor zdjêæobert Kowalczyk Dzieñ Papieski VIII Dzieñ Papieski pod has³em Pawe³ II Wychowawcadych up³yntmosferze modlitwyspomnieñ oWielkim Polaku. Obchody tego dnia rozpoczêiê Msz¹ Œwiêt podczas której uczniowie przybli¿yli dzieje pontyfikatu Papieolaka. Recytowane strofy wierszypiewane piosenki kolejny raz przeniosaswiat wspomnieñzasach, kiedy Stolicy Piotrowej zasiad³ kardyna³ Karol Wojtytórysi³ niestrudzenie Chrystusa po ca³ym œwiecie. Wyrazem naszej pamiêci oPapieye¿ zapalenie zniczy pod Jego pomnikiemdœpiewanie Barki pieœni, która towarzyszyjcu Œwiêtemu misyjnych drogach. Do Boga wznosiliœmy modbyga Boan Pawe³ II zosta³ wyniesiony naarze. Opracowa Miros³aw ¯ukowski Autor zdjêæobert Kowalczyk Œwiêto Komisji Edukacji Narodowej 14 paŸdziernika przypada 235 rocznica powo³ania Komisji Edukacji Narodowejej okazji uczniowie kl. IVaa pod kierunkiematarzyny Niemkiewicz-Koneszkoed³ug pomys. Tomasza Wo³kowyckiego przygotowali czêœæ artystyczn Ten Dzieñ jest doskona³ym momentem aby podziêkowaæ wszystkim pracownikom Szkoodstawowej im. PawIrasnopolu: Za toiemy dokis³yniedzie mieœci siê Tatr najwy¿szy grzbietakie nosi³ król Sobieski imiêzekê trzeba pisaæ przez er zet. Za toiemy, co Kopernik zdzia ile jest siedem razy trzy Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie NiedŸwiedzica rok 365 dniak dok³adnie pamiêtamy przecieymoda przy 100 stopniach wrzeolskie statkinortu Szczecina wieariackiej stra¿akr¹bkê dmie Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnic przed nami jeszcze sporo szkolnych lat za to sk³adamy Wam dziœ wiele ¿yczeñimi jesienny, najpiêkniejszy kwiat!