Noclegi Augustow Domki Z

Noclegi Augustow Domki Z

Niej nadzieje występuje filmach wewnętrznej sile gniewie prekariatu stosować spędzeniu wypoczynkowego ponegoamym centrum Puszczy Augustowskiej Piêkny las wraz ze swym bogactwem grzybów, jagód; rowerysna linia brzegowa nadlizno. Baza noclegowa Leœniczówki pokoje goœcinne PROCES REZERWACJI: Aby zarezerwowaæ noclegokojueœniczówce lubiedzibie parku prosimy zapoznaæ siêoni¿szym procesem rezerwacjiadzwoñ do nas Aby sprawdziæ wolny termin zadzwoñ pod numer telefonu 87, 87, 510992672 lub zapytajail: [email protected] Wp³ata zaliczki za pierwszeni pobytu kontoumerze Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82-402 Suwa³ki nr konta 82 1059 3397 0001 wpisuj tytule przelewu: zaliczka za pobyteœniczówce nazwa leœniczówki lub siedziba parku termin iloœæ osób imiê, nazwiskoadzwoñ do nas Poinformuj nasokonaniu wp³aty jeszczeym samym dniu dzwoniod numer telefonuddzwonimy do Ciebie Po wp³yniêciu zaliczki zadzwonimy do Ciebie, potwierdzimy Bryzgiel Leœniczówkaryzglu pona jest nad jeziorem Wigrydleg³oœci 50 metrów od lasu. Obok leœniczówki znajduje siê wieidokowaidokiem jezioro Wigryyspy Ordów iOstrów. Turystom udostêpniono piêtrzesobowy pokój, aneks kuchenny³azienkê. Mo¿liwoœæ zamówienia wy¿ywieniaeœniczego obs³uguj¹cego pokoje lub wgospodarstwach agroturystycznychryzglu. miejscu mo¿liwoœæ wypo¿yczenia ³ódki. We wsi znajduje siê wypo¿yczalnia sprzêtu wodnego, sklep, bar. Atrakcje najbli¿szej okolicy: jezioro Wigry, wieidokowa, szlak pieszy, rowerowy, Wigierska Kolejkakotorowa. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Dojazd: Trasa Augustów Suwa³ki. We wsi Nowinka skrêcamy Bryzgiel. Po dojechaniu do Bryzgla skrêcamyewo. Do leœniczówki zostako00m. Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Gawarzec Gawrych Ruda 58 Malowniczo pona zabytkowa leœniczówka po generalnym remoncie. Idealne miejsce wypoczynek rodzinny dla ³oœników przyrodypokoju. Turystom udostêpniono piêtrzeiejsc noclegowych pokojach ³adnie wyposa¿onych: dwu itrzyosobowymolu pomiêdzy pokojami znajduje siê wspólna dla dwóch pokoi ³azienka, WCneks kuchennyeœniczówce parterze mieszka nadleœniczy WPN zrodzin który jest równie¿ przewodnikiem po Parku. Jest to obiekt ca³oroczny. Mo¿liwoœæ przyjazdu koñmiopasu wstajni. Atrakcje najbli¿szej okolicy-jezioro Wigry-œcie¿ przyrodnicza „Jeziora-szlaki turystyczne: pieszy, rowerowy, kajakowy-rejs statkiem po Wigrach-Wigierska Kolejkotorowa-przejazdy bryczkami, tramwajami konnymi, kuligi. Dojazd: trasa Augustów- Suwa³ki, skrêt dociczna³ocicznie skrêtrogê asfaltow¹ do Sobolewa, po przejechaniu okokm skrêtraworogê ¿wirow¹ wzdciany lasu, przy daszkach turystycznych drogowskaz „Do leœniczówki po przejechaniu okokm zjazdrawo do leœniczówki. Dojazd: trasa Augustów Suwa³ki, skrêt dociczna³ocicznie skrêtrogê asfaltow¹ do Sobolewa, po przejechaniu okokm skrêtraworogê ¿wirow¹ wzdciany lasu, przy daszkach turystycznych drogowskaz „Do leœniczówki po przejechaniu okokm zjazdrawo do leœniczówki Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Królówek Leœniczówkarólówku pona jest przy skraju lasuala od innych domostw. Jest to budynek drewniany, po remoncie. Turystom udostêpniono piêtrzeokoje: jedno itrzyosobowyolu pomiêdzy pokojami znajduje siê wspólna dla dwóch pokoi ³azienkaneks kuchenny Mo¿liwoœæ zamówienia wy¿ywienia uleœniczego obs³uguj¹cego pokoje lub wgospodarstwie agroturystycznymiertaniach. Atrakcje najbli¿szej okolicy: lasy, jezioro Pierty, szlaki pieszeowerowe. Dojazd: Trasa Suwa³ki Sejny, mijamy po drodze wieœ Stary Folwarkkrêcamyierwsz¹ drogêewo za Starym Folwarkiem Sto leœniczówki mamy 5km. Najpierw jedziemy drog¹ asfaltow¹ do koñcaotem ¿wirow Przy drodze tabliczka kierunkowa do leœniczówki. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Krzywe pokoje goœcinneiedzibieyrekcji Parku, Krzywe 82 Pokoje goœcinne znajduj¹ siêudynku siedziby Wigierskiego Parku Narodowegorzywym 82. Turystom udostêpnionookój dwuosobowyzienk dwa pokojesobowe ze wspóln³azienk¹ korytarzu orazpartamentsobowy sk³adaj¹cy siêrzech pokoi kuchnizienki. Razem jestiejsc noclegowych. Jest to obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy: wystawa przyrodnicza wystawa etnograficzna „Ocaliæ od zapomnienia œcie¿ przyrodnicza „Las œcie¿ przyrodnicza „Suchary szlaki piesze, rowerowy, konny, jezioro Czarne biesiadyotrawami regionalnymiiejscu piknikowym „Dziupla miejscu mo¿liwoœæ: nabycia kart wstêpu do parku, licencji wêdkarskich po³ów rybodach WPN, materia³ów informacyjnych, obejrzenia filmów przyrodniczychkazuj¹cych stare zanikaj¹ce zawody oraz wypo¿yczenia rowerów. Dojazd: trasa Suwa³ki-Sejny, po przejechanium od Suwaiejscowoœæ Krzywe, po lewej stronie drogi przed lasem duzary budynek. Mo¿liwy dojazd komunikacj¹ miejsk¹ MPK nr liniiub komunikacj¹ PKS kierunek Suwa³ki-Sejny Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, Leszczewek Leszczewek 40 Idealne miejsce wypoczynek dla ³oœników przyrody. Leœniczówka pona jest przy œcianie lasu. Ju¿ zokien pokoju mo¿ obserwowaæ leœne zwierzêtan. dziki, sarny. Turystom udostêpniono piêtrzeiejsc noclegowych pokojach³adnie wyposa¿onych dwurzyosobowym³azienkê, wc, duneks kuchenny Odleg³oœæ od restauracji 3km. Obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy-jezioro Wigry-dolina Czarnej Hañczy-klasztor pokamedulski wWigrach-œcie¿ki przyrodnicze„Lasuchary-szlaki pieszeowerowe, konny. Dojazd: trasa Suwa³ki Sejny, po przejechaniu okokm od Suwarzy wyjeŸdzieasu, mijamy parking po lewej stronie, za lasem skrêtraworogê gruntowalej wzdciany lasu oko00m dalej skrêtrawoo okokm znówrawo; dalejórki oko00m, do leœniczówki Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Lipniak Dobre miejsce wypoczynek rodzinny, znakomita baza wypadowa dla piechurów, rowerzystów, koniarzy. Turystom udostêpniono oddzielny budynek mieszkalny obok leœniczówki. Jest to obiektsobowy sk³adaj¹cy siêokoju dwuosobowego parterzerzyosobowego pierwszym piêtrze pokoju kominkowego, garderoby³azienkiudynku nie aneksu kuchennego, jest lodówka, czajnik elektryczny oraz naczynia. Istnieje mo¿liwoœæostawek Obokudynku miejsce popasu dlaoni. Obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy: doliny rzek Wiatroaniówki, wieidokowaowej Wsiiatro, szlaki piesze, rowerowe, konny. Dojazd: trasa Suwa³ki Nowa Wieœ Kaletnikipniaku zjemyórki do wsi, tam mijamy przystanek autobusowy, najbli¿sza droga gruntowa prowadzirawo do leœniczówkio ostatnie zabudowania we wsi przed lasem. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected] Maækowa Ruda Maækowa Ruda 57 Dobra baza wypadowa wycieczki terenowe po Wigierskim Parku Narodowym oraz wypoczynek rodzinny. Turystom udostêpnionoiejsc noclegowych pokojach: dwu iczteroosobowym, pokój kominkowy, wspóln³azienkê, WC, aneks kuchenny. miejscu istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia kajaków. Obs³uguj¹cy pokoje gospodarz jest przewodnikiem turystycznym. Mo¿liwoœæ wy¿ywieniaospodarstwie agroturystycznym lubarze we wsi. Jest to obiekt ca³oroczny. Atrakcje najbli¿szej okolicy-szlak kajakowy Czarn¹ Hañcz szlak konny, pieszyowerowy-mo¿liwoœæ wêdkowaniaiedztwo lasów Puszczy Augustowskiej, œcie¿ki przyrodniczezyuszcza Dojazd: trasa Suwa³ki Sejny, po drodze skrêty¿ówcerawosfaltow¹ drogê, kierujemy siê do Maækowej Rudy, przejemy przez las, za lasem drugie zabudowania po prawej stronie drogi. Cenaoba 40z³ osobonoc, powy¿ejoby 35z Kontakt: WPN Zespó³ ds. Udostêpniania Parku, Krzywe 82-400 Suwa³ki, tel. 87, fax. 87ail: [email protected]