Nocleg Augustow Domek Nad Jeziorem

Nocleg Augustow Domek Nad Jeziorem

DVD wielu żartów wątku islamu sposób twórców + więc przed czterema obok siebie stanowi±cych kompleks zwany Poczt„Zespó³ Dawnej Poczty powsta829 roku wed³ug typowego wzoru Henryka Marconiego dla obs³ugi poczty trakcie bitym kowieñskim. Apartamenty „Dawnej Poczty” go¶ciiele znamienitych osobisto¶cin. Helenê¿onê Wielkiego Ksiêcia Michaaw³owicza, brata Aleksandra IIrze¶ 1853r jadu obiad królowa Niderlandów Anna, siostra Cara Miko³ajad 1862r po otwarciu kolei petersburskiej kompleks spe³³ funkcjê typowej poczty. Po II wojnie ¶wiatowej budynki poczty pozostawa ruinie963 roku zakoñczono ich odbudowêodkowej czê¶ci powsta³ hotel. Prawe skrzydajêowiatowaiejska Biblioteka Publicznaewym znalaziê siedziba Miejskiegoodka Sportuekreacji979 roku decyzj± naczelnika miasta kompleks budynków wrazrzyleg³ym terenem przekazano dla Pañstwowej Szkouzycznejtopniaugustowieatach 1974 szkouzycznaugustowie byili± suwalskiej szkouzycznej, której dyrektorem by³ Jacek Puchnowkiniemrze¶ 1976 roku zarz±dzeniem ówczesnego Ministra Kultury zostaowo³ana Pañstwowa Szkouzycznatopniaugustowie. Jej dyrektorem zosta³ mgr Andrzej Rz±ca. Pierwszymi nauczycielami szkoyli: Mickiewicz, Eugeniusz Ajdamach, Anna Gisztarowicz Bia³ob³ocka, Osiecka, Andrzej Rz±ca. Adaptacja budynków „zespoawnej poczty” potrzeby szkorganizacja bazy dydaktycznej, organizowanie ¿ycia muzycznegoie¶cie to niew±tpliwie najwiêksze zas³ugi dyrektora Rz±cyatach 80 tych obok istniej±cych ju¿ klas fortepianu, akordeonu, skrzypieciolonczeli powstaj± klasy instrumentów dêtych drewnianych. Prze³om lat 80 tych zaznacza siê sukcesami szkoa arenie ogólnopolskiej Rozwija siê dzia³alnorganizatorska cykliczne konkursy wiolonczelowekordeonoweoku 1992 zostaje otwarta klasa gitary sukcesy konkursach regionalnych, krajowychiêdzynarodowych Od roku 1995 do 2005 dyrektorem szkoy³ mgr Tadeusz Giedrojæ. Szkoontynuuje swe najlepsze tradycje. Nastêpuje dalszy rozwój dzia³alno¶ci dydaktyczno wychowawczej. Przy wspó³pracyiejskim wydzia³em edukacji powstaje program edukacji muzycznej obejmuj±cy uczniów szkó³ podstawowycherenu miasta. Dziêki podejmowanym inicjatywomozyskiwanym sponsorom szkotaje siê wa¿nymodkiem ¿ycia kulturalnegoie¶cie. Od roku 1999 organizowaneu letnie festiwale muzyczne pod nazw„Augustowskie Spotkania Zespo³ów Kameralnychoku 1998 zostatwarta znakomicie rozwijaj±ca siê klasa perkusji. Rok szkolny 2000 przynosi szereg sukcesów uczniówonkursach, takiêdzynarodowych fortepianowymuwa³kach oraz akordeonowymownieoku 2005 dyrektorem szkoosta³ mgr Dariusz Micha³owski, dynamicznie rozwijaj±cy dzia³alnodukacyjnrtystyczne ¿ycie szko jego inicjatywy we wrze¶niu 2007 roku otwartougustowie Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny Edukacji Artystycznejarszawiepecjalno¶ci gitary rok pó¼niej fortepianu. Dziêki temuzkole Muzycznejugustowie mo¿ uczestniczyæeminariachekcjach otwartychdzia³em najwybitniejszych autorytetów pedagogicznychrajuwietniu 2008 roku zorganizowanoiêdzynarodowy Konkurs Pianistyczny, przyci±gaj±cy rzeszedych pianistówrajuagranicynspiruj±cy do artystycznej rywalizacji. W ramach realizowanego przez szkorojektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „RÓWNY START DLA NETTY” 27 marca 2014 roku zosta³ zorganizowany wyjazd do ISKRAugustowie film pt„Pancherman miejscu ¿dyczniów otrzyma³ zestaw popcornoca- colêamach koñcz¹cego siê powoli projektu unijnego „Równy start dla Netty” realizowanegoaszej szkoleobotê1 marca odby³ siê szkolny turniej tenisa sto³owegoawodach wziêli udzia³ uczniowie klas IV-, którzy przez ostatnie dwa lata uczestniczyliobotnich zajêciach tenisa sto³owegoiejsce Kacper Cudnowski kl. IV II miejsce Piotr Bartoszewicz kl. III miejsce Krystian Koz³owski kl ramach realizowanego przez szkorojektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „RÓWNY START DLA NETTYosta³ zorganizowany wyjazd do ISKRAugustowie film pt”TurboyjeŸdzie wziêdzia³ 32 uczniów orazpiekunów. Dni kiedy odbywaæ siê bêdzkole zajêcia taneczne od 13 do 14 oraz sportowe od 14 do 16oku szkolnym 2013aszej szkole odbywaæ siê bêd¹ zajêciarojektu „Równy start dla Netty” wspó³finansowanego ze œrodków EFS: Jukresie wakacji odoipca 2013ramach projektu Równy start dla Netty uczniowie naszej szkoyjechali wycieczkê. Zwiedzili Kraków, Wieliczkê, Zakopane drodze powrotnej klasztor Jasnej Górzezêstochowie. Wszystkie noclegi miaiejsceodnóatroroninie. Atrakcji bynóstwo ale najwiêksze wra¿enie zrobi³ zjazd kolejk¹ linowuba³ówki Butorowy. Bardzo ciê¿kie chwile prze¿yli uczniowie wêdrujad Morskie Oko. Ale op³acaiê bo widoki byspaniareszt¹ zapraszam do obejrzenia galerii zdjêæzerwca 2013ramach projektu RÓWNY START DLA NETTY uczniowie klas IV- wyjechali wycieczkê po SuwalszczyŸnie. Zwiedzili Muzeum Wigier, Klasztor Kamedu³ówigrach, wdrapali siê Cisow¹ Górê oraz podziwiali piêkno Suwalskiego Parku Krajobrazowegoarasu widokowegomolnikach mostutañczykach. Wyjazd do ISKRAugustowie film pt„Syberiada Polska” zosta³ zorganizowanyamach realizowanego przez szkorojektu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiejamach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego „RÓWNY START DLA NETTYniu 19 grudnia 2012 roku uczniowie klas IV- uczestniczyliyjeŸdzie do „Iskraugustowie. Obejrzeli projekcjê filmu „Dino mamaersji 3D. Wszystkim dzieciom ten film bardzo siê podoba Wyjazd zosta³ zorganizowanyamach realizacji projektu unijnego „Równy start dla Netty Uczestnictwoycieczce umo¿liwiontaktultur¹ oraz wp³ynêa utrwalenie cechœciwego zachowania siêiejscach publicznychniach 19 paŸdziernika 2012 roku uczestniczyliœmyycieczce do Trójmiasta zorganizowanej przez Panie: Ewê Jakubiakatarzynê Salikamach unijnego projektu „Równy start dla Netty Pierwszy dzieñ spêdziliœmydañsku. Zwiedzanie rozpoczêliœmy od obejrzeniaewn¹trz stadionu PGE Arena. Nastêpnie udaliœmy siê nad morze, gdzie odbyliœmy krótki spacer. Kolejnym punktem bywiedzanie miasta. Przeszliœmy Drog¹ Królewsk Widzieliœmyt¹ Bramê, Ratuszwnego Miasta, Fontannê Neptuna. Zachwycaliœmy siê wnêtrzem Dworu Artusa. Byliœmy tak Koœciele Mariackim. Spacerowaliœmy ulicami Starego Miasta. Mipêdziliœmy czasentrum nauki „Hewelianum Obejrzeliœmy równie¿ pokaz wyrobu cukierkówabryce „Ciuciu Po takgimarazem interesuj¹cym dniu udaliœmy siê nocleg do hostelu „Bursztynek Zakwaterowanie przebiegardzo sprawnie. Jednak uczniowie nie mieli czasu nudê, bowiem dostali zadanie do wykonania, polegaj¹ce przedstawieniu œrodkami plastycznymi najciekawszych miejsc minionego dnia. Okazaiêszystkie grupy pracowa zaanga¿owaniemowstaiêkne pracerugim dniu czekaa nas miiespodzianka, poniewa¿ mieliœmy mo¿liwoœæ zwiedzenia przepiêknego stadionudañsku. Nastêpnie udaliœmy siê do Gdyni, gdzie podziwialiœmy zwierzêta mórzceanówuzeum Oceanograficznym. Weszliœmy taka ³ad ¯aglowca Dar Pomorza. Kolejnym punktem wycieczki by³ przejazd do Sopotu, gdzie miêdzy innymi odbyliœmy spacer ulic¹ Bohaterów Cassino, której podziwialiœmy Krzywy Domek. Jednak najbardziej spodoba³ siê spacer molo oraz pobyt plaajodwa¿niejsi zamoczyli nogiorzu, inni szukali muszelekursztynów. Po powrocie do hostelu czekaa dzieci kolejne zadania do wykonania. Musiatworzyæ pracê plastyczn¹ obrazujrugi dzieñ pobytu. Nastêpnie wszyscy uczestnicy wycieczki zebrali siêwietlicyelu podsumowania dwóch dni pobytu nad morzem. Organizatorki przeprowadzionkurs wiedzyrójmieœcie. Okazaiêczniowie posiadaj¹ du wiedzêabytkachajciekawszych miejscach Gdañska, Gdyniopotu. Zaprezentowae¿ prace plastyczne, które byomys³oweawierauzczegó³ów. Uczniowie œpiewali równie¿ piosenki zwi¹ tematycznieycieczk Byne weso zabawne, dlatego wszystkim bardzo siê podobaszyscy uczestnicy otrzymaliagrodê znaczki³odkie upominki. zakoñczenie dzieci kolorowaekiny. Kolejny dzieñ wycieczki równie¿ przyniós³ wiele wra¿eñ. Przep³ynêliœmy statkiem trasêdañska Westerplatte. Podczas rejsu podziwialiœmy olbrzymie ¿urawie Stoczni Gdañsk oraz wiele zabytkowych budowli. Natomiast Westerplatte poznaliœmy tragiczn¹ historiê walcz¹cychierzyzasie II wojny œwiatowejrogê powrotn¹ wyruszyliœmydañska. Zatrzymaliœmy siêlsztynie, gdzie spacerowaliœmy po Starówce, przeszliœmy obok Katedry Biskupów Warmiñskich. Widzieliœmy takamekomnik Miko³aja Kopernika. Wycieczka nale do bardzo udanych. Mimo pe³ni jesieni, dopisaam pogoda, cieszyliœmy siê wiêcñcemezwietrznymi dniamirzeœnia zosta³ podpisany projekt RÓWNY START DLA NETTY pomiêdzy Urzêdem