Kwatery Prywatne Kino Iskra W Augustowie

Kwatery Prywatne Kino Iskra W Augustowie

Bliźniaczość ich bez emocjonalnego gaag chyba zamierzenie scen filmie przez Białostocka; przejście graniczne PL/BY; przyjazd do Grodna; chwila zadumy Placu Batorego posiłek, spojrzenie kościół farny; przejazd do ośrodka Niemnem; nocleg. Po śniadaniu wyjazd trasę: SZCZUCZYN: pałac Druckich-Lubeckich, zbudowany przez Franciszka Druckiego Lubeckiego Wizytaomu rodzinnym Czesława Niemena Wasiliszki Spotkanieolskiej Szkole Społecznej im. Tadeusza Reytana. Powrót do Domu Pielgrzyma. Wieczorna msza śwdziałem miejscowych Polaków. Nocleg. Trasa ok. 340 km. jednaajokazalszych siedzib magnackich, kościół-mauzoleum rodu Radziwiłłów; wpisany listę światowego dziedzictwa UNESCO005ościół Bożego Ciała uroczysko Kuropaty obrzeżach Mińska; miejsce stracenia wielu Polakówiałorusinówatach 1937; polowa msza św. miejsce przeprawy przez Berezynę Wielkiej Armii; pomniki Brylowskim Polu; omówienie działań gen. Henryka Dąbrowskiegobronie mostu Berezynie podczas odwrotu Wielkiej Armii Napoleona zakwaterowanieśrodku; obiadokolacja. Przejazd do centrum miasta oraz krótkie zwiedzanie: kościół św. Józefa wewnątrz zdewastowanyowolutku remontowanyopią obrazu Bitwa pod Orsza; spacerokazaniemolegium jezuickiego obecnie ośrodka kultury, pozostałości grodziskaomnikiemidoczną datą 1067 pierwszej wzmiankiej osadzie; pole bitwyniach .1943r; nabożeństwo; zwiedzanie: cmentarz wojenny; symboliczna mogiła ze szczątkami żołnierzy odnalezionymi polach; pobranie ziemiola bitwy. Przejazd teren Rosji: miejsce katastrofy pod lotniskiem nabożeństwo. Zwiedzanie twierdzy. Omówienie wyprawyzasów Zygmunta III Wazy oraz czasów napoleońskich, czyli działania korpusu księcia Józefa Poniatowskiego. Wizytaoborze Uspieńskim oraz Muzeum Historii Miasta. KATYŃ Plac Czerwony, oglądanieewnątrz soboru Kazańskiego, cerkwi Wasyla Błażennego, Muzeum Historycznego„Wierchnije Targowyje Riady cerkiew Chrystusa Zbawiciela, plac widokowy Worobiowych Wzgórzachtórego można podziwiać budynki Uniwersytetu MGUałą panoramę miasta. Wycieczka kończy się krótkim spacerem moskiewskimi bulwaramiwiedzaniem placu Teatralnegorodze Cmentarz Daniłowskiomnik „procesu 16 polowa msza św. cmentarz, msza św. OSTASZKÓW, prawosławny monastyr półwyspie jeziora Seligier, miejsce internowanian. polskich policjantów. przy kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiejdległości 11 km od Ostaszkowa wysepce Stołobnyjzęściowo półwyspie Swietlica, jeziorze Seliger, znajdują się zabudowania prawosławnego monasteru Pustelni Niłowo StołobieńskiejVII-XIXopia ikony. Częstochowskiej Obiadokolacja piknik posesji przy Domu Polskimdziałem kilkunastu osóbentrum Kultury Polskiejyneburgu. Nocleg. Przejazd ok. 400 km. wizytazkole polskiej, apel, prośbę prezentacja motocykliożliwością dotknięcia czy nawet przewiezienia dzieciaków dziedzińcu szkolnym; zwiedzanie miastaokazaniem: Krzyża Legionów, tablicy upamiętniającej przekazanie władzy Łotyszom przez Józefa Piłsudskiego918r kościół miejsce chrztu Józefa Piłsudskiego; msza śwdziałem miejscowej społeczności; Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, kościół św. Teresy, cerkiew Św. Ducha, brama bazyliańska, Plac Ratuszowy zewnątrz Uniwersytet Wileński oraz pałac prezydencki, następnie Plac Katedralnyatedra, Góra Zamkowa. Obiadokolacja mieście. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. Przejazd ok. 170 km. Śniadanie. WILNO. zwiedzania: kościół św. Piotraawła Antokolu000 rzeźb, najwspanialszy przykład rozwiniętego barokuej części Europy msza św kościół św. Annyespół klasztorny bernardynów, dom-muzeumickiewicza. Czas wolny cmentarz spotkaniearcerzami wspólny apel przy uda ile młodzieży ze szkół polskichpołeczności Polskiej Godz. 15 Msza śwościele pw. Św. Chrzciciela pod przewodnictwem ks.bpa Jerzego Mazurałku przyjazd do ośrodka wypoczynkowego domkiazienkami. Obiadokolacja. Wspólne ognisko ze śpiewaniem piosenek patriotycznych zwiedzanien. 10 Westerplatte, 11 Pomnik Poległych Stoczniowcówdańsku, 12 Katedraliwie koncert; czas wolny; posiłek kościół pw.św. Ignacego Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka. Głódzia Muzeum Hymnu Narodowegoędominie„Majówkaenerałem Józefem Wybickim czyli wyprawa po generalskie epolety 12 Konferencjaentrum Sybiraków. Posiłek. Oficjalne zakończenie rajdu. Zakończenie około 17worku Rodziny Wybickichikorzynie. noclegiosiłki zgodnieapotrzebowaniem biuro przyjmuje zgłoszenia, opłaty są wnoszone bezpośredniobiektachgłoszenie imprezę lub część trasy zostanie zarejestrowane liście uczestników podstawie wypełnionej czytelnie umowy zgłoszenia; wrazypełnioną kartą informacyjnąo potwierdzeniu wpisania listę uczestników przez pracownika biura prosimyokonanie wpłaty konto przedstawioneagłówku; może być do 30% zaliczki dopłata natomiast 16 dni przed terminem imprezy celu uzyskania wizy należyerminie do proszę przesłać lub doręczyć do biura Oddziału „Mazowsze ul. Litewska 11, 00 Warszawa dwa aktualne zdjęcia paszportowe format 3x4 jasnym tle, 70% zajmować twarzelu uzyskania wizy białoruskiej należy dołączyć upoważnienie do dysponowania paszportem przez PTTKazowsze ZANIM WYDRUKUJEMY CZYSTY WNIOSEK WIZOWY DO RĘCZNEGO WYPEŁNIENIA PROSZĘ USTAWIĆPCJACH DRUKARKI Jeżeli pobytosji był po 1991 roku należy zamiastpisać ile razyodać datę ostatniego pobytu DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁMAŁŻONKÓW WPISUJEMY wyłącznie ZAZNACZAJĄC RUBRYKĘ Uczestnicy IV rajdu szlakiem hymnu 2012ajwiększą radościądzięcznością wspominają dzień 20 maja, gdy dotarliśmy do prawosławnego monasteru Pustelnia Niłowo–Stołobieńska. Najpierwramy wejściowej przywitała nas tablica informacyjnaym monastyrzekresie wrzesień 1939 maj 1940 więziono funkcjonariuszy policji państwowejolicji województwa śląskiego, straży granicznej, straży więziennej oraz żołnierzy, żandarmerii korpusu ochrony pograniczannych formacji wojska polskiego. 6311ich skazano śmierć. Miejscem mordu był Kalinin/Twer. Następnie, latem 1940 przywieziono do Ostaszkowa żołnierzy wojska polskiegoitwyotwy latach 1944 żołnierzy AK. Cześć pamięci wszystkich zamordowanych, umęczonych, więzionych Polaków Zdawało się, że potworne czasy wojny oraz walczącegoościołem ateizmu komunistycznego, który zadał wiele ran Polakomosjanom oraz Kościołowi Katolickiemurawosławnemu, zawsze podzieliły nasze narodyednak żegnając nas starcie rajdu nuncjusz apostolskiolsce Celestino Migliore, skierował poprzez moją skromną osobę szczególne pozdrowienie do Patriarchy Moskwy kazaniu podczas Mszy św. powiedział między innymiiejsce wojny pojawił sięiągle się umacnia duch przyjaznego sąsiedztwa, współpracyzajemnego porozumieniaym duchu podejmowane są liczne inicjatywyymiarze politycznymkonomicznym. Ale także płaszczyźnie religijnej. Można wspomnieć chociażby planowaną wizytę prawosławnego Patriarchy Moskwy, któryierpniu odwiedzić Grabarkęarszawę. także wpisuje sięucha wzrastającego zrozumieniaspółpracy dla dobra Kościoła. Także poziomie społecznym. Wasz Rajd „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę” też wjedzie do Rosjiajwiększą radością odnaleźliśmystaszkowskim monasterze otoczoną najserdeczniejszą czcią kopię Jasnogórskiej Bogurodzicy Królowej Polski. Spotkanieiakonem Piotremego życzliwość oraz głęboka wiedza religijno-historyczna pozwoliła lepiej zrozumieć trudnekomplikowane czasy dwudziestego wieku równieżerspektywy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Nasza wspólna modlitwa przed ikoną Jasnogórskiej Panistaszakowskim klasztorze jest ciągle obecnaaszej duszy, myślach orazercu. Ostaszków jest zatem już teraz miejscem, które nie dzieli, ale łączy Polakówosjan! Ponownie dziękuję za miniaturkę ikony jasnogórskiej, którą otrzymałem oraz za gościnnośćspólne