Kwatery Hotele Hotele W Augustowie

Kwatery Hotele Hotele W Augustowie

Film iñárritu jest przebywają mieście nieco rękach nic imionami bohaterów siê uzale¿nionym od ruchu drodze. ±³em po drugiej stronie drogi, zjad³em jab³koie czekaj³ugopa³em stop do Port Augustannym górnikiemeigh Creek, który¶nie koñczy³ zmianêecha³ ryby. Tak wiêc szybko wróci³em przez Quorn do PAtan±³em drodze pó³noc, gdzie znak wskazywa Springs 1222km Wszyscy niestety byli miejscowymio pó³ godzinie zaczêiê ¶ciemniaæ. Port .2005kmu znowu zaskakuje mnie szczê¶cierzeciwka przyjecha³ starszy facetapyta³ czy nie jadê pó³noc, wybiera siê do Coober Pedy 536km ale dopieroó³nocy. Naturalnieiê zgodzi³em¿ trudno bywierzyæ, gdy powiedzia pewnym autostopowiczu powiedzieli muiedzi, którzy kilka minut wcze¶niej mnie zauwa¿yli. Specjalnie ruszy³ siêomu aby zobaczyæ czy jeszcze jestem. Sam wiele przejecha³ autostopemostanowi³ mnie zabraærogi. Do pó³nocy przesiedzieli¶myomku, który konczy¶nie wynajmowaæuszyli¶ po pierwszejocy. Jegomoyawodu malarzem pokojowymilkoma innymi fachamiieszeni. Przejecha³ Oz ju¿ kilkana¶cie razy, zmieniajracê wiele razyeraz robi³ to po raz kolejny wybierajiê do Darwin pó³nocnym wybrzedy¿ doutejszych niskich temperatur Najpierw sobie pospa³emotem siê zmienili¶ okej. Po drodze minêli¶ kilka Road Trains poci±gów drogowych popularnych tirów ci±gn±cych³ugie przyczepy. Kiedy¶ kolej nie byak dostêpna, wiêc transport odbywa³ siêwnie ciê¿arówkami. Te pojazdy, szczególnieocy, wygl±daj± ciekawie niczymga choinka prostej drodze, gdya¶wietlone obrysie ¿dej przyczepy. Mia³em po drodze taka przygodêiejscowymi kangurami, któreiejsca mnie otrze¼wiarakowa mieliby¶ co nieco obiad, dwa skubane torbacze¶nie wygrzewaiê samym ¶rodku dwupasmowej drogihyba to je uratowao zazwyczajipnotyzowane przez ¶wiat stoj± jak nieruchome. Zdm odbiæokojechali¶ dalej, choæ kto wie czy nastêpna ciê¿arówka byównie ostro¿. Wci sta³ym widokiemu szcz±tki kangurów poboczach, usuwane przez tutejsze wielkie orwi±ce siê padlin± oraz inne zwierzaki. Coober Pedy 3026km-mej rano dojechali¶ do Coober Pedy¶wiatowego centrum opali, skochodzi 80% tego kamienia. Mahydne górnicze miasteczko spaloneñcemokó³ pustyniao obu stronach drogietrowe kopczyki pochodz±ceowierzchniowych odwiertów. Ksiê¿ycowy krajobraz przestrzeni 20km. Skrêcili¶ do centrum miasteczka, aby siê posiliæod³ubaætarych ³dach, majadziejê co¶ znalee stare wyrobiskarzeznaczone dla cierpliwych turystówie wolno tuwaæ narzêdzi poza rêkomaa³ym szpadlem. Po¶ród wielkich gór kamieni znalaz³em kilka ³ych bezwarto¶ciowych opali mlecznychrobnymi fragmentamiolorze têczy. Najdro¿szepale czarne, ale bardzo trudno je znaleolega postanowi³ jeszcze zostaæ jeden dzieñ by popytaæracê malarzanie podrzuci³ nawn± Highway. czekaj godziny przy ³ym ruchu drogowympêdzajiê od sporych ilo¶ci ³ych muszek doczeka³em siê wreszcie stopao jakiego 45-letni jegomo dredami nawie jad±cy prosto do Springs kolejne 674km¶nie odebra³ po remonciedelajdzie swojego kochanego Jaguara rocznik 1972. By³ to ¶wiealowany grafit model IV Custom. Powinien mieæ silnik 4L ale okazaiêstawi³ do niego silnik Chevroleta 5L, który bez problemu rozpêdza³ ciê¿ki samochód do prêdko¶ci 160km. Cieszy³em siêie zatrzyma³ siê ¿aden poprzedni samochód, wszystkie wyprzedzili¶ po drodze do Podró¿ rozpoczêiê2a miejscu byli¶ ju8. Prawie 700kmi±guiu godzingóle jak razie to mój rekord 1222kmi±gu zaledwie 17 godzin. Springs .2005km Polecony przez niego backpackers Toddy którym wspó³pracowa³ jako przewodnik turystyczny okaza³ siê zape³niony, ale obok by³ drugi Elkes, któryziwo da³ zni¿kê moj± kartê schronisk YHA mimoami nie byli zrzeszeniie bychoim przewodniku. Okazuje siêchroniskadzie¿owerzewodniku, który dosta³em jeszczeolsce niecale zawsze najtañszeanym mie¶cie. Warto wiêc siê rozejrzeæ. Ceny byeszcze ni¿sze od tychydney, mimoaliwozerwonym ¶rodku jest 20% dro¿sze niort Augustadelajdzie. Ku zaskoczeniu McDonalda staeny ca³ym kontynencie. to maie¶cina 25 tys. mieszkañców otoczona malowniczymi górami. Szybko wszystko zwiedzi³emapisa³em siê wycieczkê do Uluru tego wielkiego, czerwonego monolituentrum Australii. Jest pony 200kmowrotem po³udnieeszcze 250km zachód odwnej drogi stanowej Highway. Ponadto terenie parku narodowego nale¿±cego do Aborygenówie mo¿ siê dostaæ piechotêeszcze trzeba zap³aciæ 25AU$ za wstêp. Wola³em nie ryzykowaænie nie wpuszcz± piechotê, wiêc zaszala³emapisa³em siê szybk± jednodniow± wycieczkêlice. To byajtrudniejsza czêrogramu musia³em wstaæ-tej ranodebrali mnie spod schroniskaumie wycieczkê organizowan± codziennie zapisaiê zaledwie 11 osób, wiêc nie by³oku. Czas podrotwo obliczyæustralii, gdy¿ po pustych drogach podró¿uje siê bardzonnie zazwyczaj 110kmiêc odleg 550km zajmuje ¶rednioodziny Mimoylko terenie NT nie ograniczenia prêdko¶ci, toak autobusy je dopuszczalnnnych stanach prêdko¶ci± 110kmo drodze mo¿ bybejrzeæ bardzo malowniczy wschódñca po¶ród dzikich wielb³±dów pas±cych siê okazyjnie poboczach drógIX wieku wielb³±dyfganistanu by Australiiwnym ¶rodkiem lokomocji do czasu pojawienia siê kolei ¿elaznej. Linia prowadz±ca do czerwonego ¶rodka zostaazwana ich cze pociad±cy trzy dnielbourne do nazywa siê The Ghan. Po drodze do Uluru, chwilê po zjechaniu³ównej szosy, mieli¶ krótk± przerwêidokiem Mount Connor wielkie wzniesienieciêtym wierzcho³kiem niczym wyciêteanionu Kolorado, jednak samotne jak palec po¶rodku wielkiego czerwonego pustkowia. By³oby zapewne jeszcze wiêksza atrakcj± turystyczn ale szczê¶cie ziemi prywatnejiciele nieainteresowani najazdemmów. Po kolejnych dwóch godzinach horyzoncie pojawi³ siê wielki kamieñ czerwono-rudo-pomarañczowy Uluru Wjechali¶ teren parku Yularaognali¶ kilka kilometrów do centrum turystycznego. Zajechaiestety istn± komercj Jeszcze 30 lat temu ¿dy móg³ siê rozæ gdzie popadnieawet spaæamiocie przy samym Uluru. Teraz wyznaczony jest specjalny teren kemping, gdzie cena za namiot równa siê cenie pokojua¿dym innym mie¶cie Australii. Jest nawet super luksusowa sieæ apartamentów hotelowychen± dochodzo 1500AU$ za nocleg. Gdyby kto¶ chcia³ kupiæ sobie obraz miejscowego mistrza wielko¶ci 50x50cm to wy 400AU Wszystko jest dro¿sze ni¿ gdziekolwiek. Zastanawiaj±ce jest jednak toracuj±