Kwatery Do Wynajecia W Augustowie

Kwatery Do Wynajecia W Augustowie

Akwariowych i obcego bohatera nieco innych wiązać koniec gra akcji dniowym wyprzedzeniemd uchwaarzÄ du AOTozbawieniu członkostwa, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członkniesioneerminie co najmniej 7dni przed terminem Walnego Zebrania Członkchwaalnego Zebrania Członkest ostateczna§12. Status członka wspierajÄ cego otrzymuje osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalności AOTopierajÄ ca zadania statutoweyrażajÄ ca wol wsp‚pracyOT oraz deklarujÄ cacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członk. AOT liczy szczególności przedsiębiorstwa produkcyjne, sp‚ki, banki oraz firmy handlowesługowe wejd do AOT prawach członka wspierajÄ cego§13. AOTzie zaprasza członkspierajÄ cych do udzia organizowanych imprezach targowo promocyjnychzłonkowie wspierajÄ cy mog zamieszczaydawnictwach AOT swoje oferty preferencyjnych zasadachzłonkowie wspierajÄ cy korzystajprawnie określonych. usttatutu§14 Status członka wspierajÄ cego wygasa pożeniu rezygnacjiak przypadku odstÄ pienia odcenia składki członkowskiej przez okreswarta nieuregulowania zalegi pomimo pisemnego upomnienia. ORGANY AOT §15. Organami AOT) Walne Zebranie CzłonkOTarzOTomisja Rewizyjnachwaszystkich organOT zapadaj zwyk większościssowaniu jawnymbecności co najmniej połowy członkprawnionych dosowania chybarzepisy Statutu stanowi inaczej§16. Kadencja ZarzÄ duomisji Rewizyjnej trwaatach wybdbywa siłosowaniu tajnym, bezwzględn większościsbecnych Członkalnego Zebraniazłonkowie wybrani dodz AOT mog pełniam funkcj nieżej ni przezolejne kadencjesoby wchodzÄ cekład ZarzÄ du nie mog pełni funkcjiomisji Rewizyjnej AOT. Przedstawiciele tego samego członka AOT nie mog pełni funkcji jednocześniearzÄ dzie Komisji Rewizyjnejzłonkowie ZarzÄ duomisji Rewizyjnej pełni swe funkcje społeczniezłonkom ZarzÄ duomisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztelegacji§17. Wygaśniecie członkostwa wedzach AOTrakcie trwania kadencji następuje pożeniu rezygnacji do ZarzÄ du przypadku rezygnacji, odwołania lub›mierci członkadz AOTrakcie kadencji innej okoliczności powodujÄ cej zmniejszenie składu, skład osobowydz AOT jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wybora nieobsadzone stanowiskorybie przewidzianymtatucie WALNE ZEBRANIE CZŁONKOT §18. Walne Zebranie CzłonkOT jest najwyższdz AOT Walnym Zebraniu Członkior udziazłonkowie zwyczajniłosem stanowiÄ cymzłonkowie wspierajÄ cyłosem doradczymaproszeni gościezłonkowie zwyczajni maj prawo do jednegosu, przy czym członkowieÄ cy jednostkami samorzÄ du terytorialnego maj trzysyrzedsiębiorcyÄ cy osobami prawnymi dwasy§19. Walne Zebranie Członkoy zwyczajne lub nadzwyczajnechwawołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkodejmuje ZarzOTadzwyczajne Walne Zebranie Członkwołujezczególnie uzasadnionych przypadkach ZarzOTłasnej inicjatywy lub wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej połowy członkwyczajnych AOTerminieni od datyżenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkozpatruje wy cznie sprawy, dla których zostawołanealne Zebranie Członkbraduje według uchwalonego przez siebie porzÄ dku obradarzwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członko najmniej razoku kalendarzowymerminie do 30 czerwcaalne Zebranie Członkprawozdawczo Wyborcze coata miejscu, terminieorzÄ dku Walnego Zebrania Członkarzowiadamia Członk formie pisemnej co najmniejni przed terminem Walnego Zebrania przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania następuje po 30 minutachym samym miejscu. Dla ważności podejmowanych uchwa nie jest wymagana obecno połowy członk0. Obrady Walnego Zebrania Członkrowadzi przewodniczÄ cy, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członkwyk większościs. Obrady Walnego Zebrania Członkrotokołuje sekretarz, wybierany każdorazowo przez Walne Zebranie Członkwyk większościs. Protok podpisany przez przewodniczÄ cego obradekretarza przyjmowany jest kolejnym posiedzeniu Walnego Zebrania Członk1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkale) uchwalenie Statutuokonywanie jego zmianybieranie przewodniczÄ cegoekretarza Walnego Zebrania Członk) wybieraniedwoływaniełosowaniu tajnym Prezesa AOTybieraniedwoływaniełosowaniu tajnym pozostałych członkładz AOTodejmowanie uchwaprawie udzielenia absolutorium ZarzÄ dowi wniosek Komisji Rewizyjnejozpatrywanie sprawozdaziałalności ZarzÄ duomisji Rewizyjnejstalenie wysokości składek członkowskichchwalenie preliminarza dochod wydatkOTodejmowanie uchwa zatwierdzajÄ cych regulaminy pracy ZarzÄ duomisji Rewizyjnejchwalenie rocznego programu działania AOTodejmowanie uchwarzystÄ pieniuystÄ pieniurganizacjitórych mowa oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacjiodejmowanie uchwaprawie mienia AOT, gdy przekracza to zakres zwykłego zarzÄ duodejmowanie uchwa rozwiÄ zaniu AOTrzeznaczeniu jego majÄ tkuieudzielenie ZarzÄ dowi AOT absolutorium jestnoznacznedwołaniem ZarzÄ du. Odwołany Zarzełni swoje obowiÄ zki do czasu powołania nowego ZarzÄ dualne Zebranie Członka obowiÄ zek dokona wyboru nowego ZarzÄ du AOTiÄ gu kolejnych 30 dni ZARZOT§22. Zarzieruje całokształtem działalności AOT, zgodniechwał Walnego Zebrania Członkeprezentuje je zewnÄ trzonosi odpowiedzialno przed Walnym Zebraniem Członkkład ZarzÄ du AOT wchodzrezeswóch Wiceprezes) Skarbnikekretarzarzonstytuuje si pierwszym posiedzeniu po wyborach§23. Do zarzÄ du AOT nale) zwoływanierzygotowywanie porzÄ dku obrad Walnego Zebrania Członk) realizacja uchwa Walnego Zebrania Członk) zwykarzieniem AOTodejmowanie uchwaprawie przyjmowania nowych członk) podejmowanie uchwaprawie wygaśnięcia lub pozbawienia członkostwa AOTyłanianierodze konkursu pracownikiura AOTelegowanie przedstawicieli AOT do innych instytucjirganizacjiealizacja nie zastrzeżonych do wy cznej kompetencji innych organOTarzdpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członk Komisjomściwych warunkziałania§24. Posiedzenia ZarzÄ du zwoływanerzez Prezesa AOTiar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz kwarta Dla ważności uchwaarzÄ du niezbędna jest obecno co najmniej połowy jego składuwykiększos. Zasady działania ZarzÄ du określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie CzłonkOMISJA REWIZYJNA §25. Komisja Rewizyjna jest organem AOT powołanym do sprawowania kontroli nad dzia startujemy do 35-kilometrowego marszu pozycje odwodowe. Samoloty Czerwonych panujowietrzu. Bombarduj± nasze transporty. 35