Augustów Noclegi Staszica 18

Augustów Noclegi Staszica 18

Jest uzależniony wykorzystani ich braku należy cieszyć się i błagań Pana Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyñskiego5 osowarzysz¹cych murodze uroczystoci rocznicoweatyniu. Delegacja nauczycieliczniwiatyniczymbolicznym miejscu pamiêciygodniuby narodowej czcimy pamiêci tragicznie zmar³ych. fotukpaularczyk Wszystkim Uczniom, ich Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Administracjibs³ugi oraz Przyjacio³om Szkocz aby wyzwania dnia codziennego dodawairzynosipe³nieniei¹teczny czas by³ prawdziwym wytchnieniemadoci¹ przebywaniaajbli¿szymi. Dorota Siemiatycka Dyrektor Gimnazjum nrmopernikalecku fotukpa, fotokajuk fotularczyk Dzieñ 24 marca byaszej szkole tzw. Dniem Papieskim, powiêconym najwiêkszemuolakakim jest Pawe³ II. Tego dnia koñczarafialne rekolekcje wielkopostneodz kocielerólowej Polskidzie¿ bradziaodlitwieeatyfikacjgi ¿ego. Po przejciu do szkoczniowie uczestniczyliroczystej Akademiikazjiocznicy mierci PawI. Wiod¹cym has³em by³owa umieraj¹cego Papiezuka³em wasy przyszlicie do mnierogramiewno-muzycznym, który przygotowa. Amabilis Wnuk. Murza wykorzystano piêkn¹ prezentacjê multimedialn nad ktzuwacz. kl. III Szejnoga. Modlitweatyfikacjdpiewaniem Barkidzie¿ rozesziê do klas. Nastêpnie uczniowie kl. IIImagali si po wczeniejszym przygotowaniu katechezieonkursem Co wiemanie Pawle II który przygotowa. Wyniki konkursu zostan¹ podaneóŸniejszym terminie. Pozostali uczniowie szkoogli wykazaæ sioezjialarstwieI. Niech pamiapieolakuego spuciŸnie, któryni Cz³owiek szuka ³oci, bo³êbi serca wieylko mioczyniæ go szczêliwym trwa zawszeaszych sercachLONA MURZA Informujegoroczne Rekolekcje Wielkopostne odbiniach 22 marca 24 marca 2010 roku³ównie skoncentrowane czêci liturgicznej zgodnieoni¿szym harmonogramemdziadzieimnazjalnejabotwieociele NMP Królowej Polskilecku, Uczniowie klas IIIodz. 11 13 bior¹ udziaowiatowych Targach Edukacyjnych zorganizowanychespole Szk Technicznychlecku wed³ug odrêbnego harmonogramuych dniach nauczyciele sprawuj¹ pieczê nad bezpieczeñstwem uczni czasie doprowadzeniaowrotu uczni kociogodnierzydzia³em. Jednoczenie informujzkoferujeapewnia opiekê oraz zajêciaietlicy szkolnej wszystkim uczniom, którzy nie bior¹ udzia Rekolekcjach Wielkopostnych. Spo³ecznoæ szkolna Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikaleckuzyiê Wielkanocn¹ Zbiórk¯ywnoci zorganizowan¹ przez Bank ¯ywnocilsztynieniach 19 marca 2010 roku. Koordynatorem zbiórki terenie Olecka bytowarzyszenie „Otwarte Drzwilecka. Zebrano ogó³em produktpo¿ywczych, które zostan¹ przeznaczone przygotowanie posito³ówkach szkolnychocjoterapeutycznych oraz do wi¹tecznych paczek dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszka miasta gminy Olecko. Wolontariuszami wielkanocnej zbiórki byli uczniowieobert Bogatko III. Pawe³ Piekutowski III. Patryk Ciesnowski III. Pawe³ Szupieñko III F5. Przemys³aw Dobrowolski III6. Dawid Baranowski II7. Agata Zientarska II8. Karolina JarzI9. Rafa³ Jakubowski II0. Pawe³ Kwiatkowski II1. Kumkowska II2£ukasz Zientara II8. Jakub Dziubiñski II9. Sylwiacewicz II0. Chodkiewicz II Wielkanocnej Zbiórce ¯ywnoci braównie¿ udziadzieimnazjum nr Olecku oraz Zespozk Technicznychlecku. Turniej Klasyfikacyjno-Rankigowy szachach .2010 otegliñski Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznegooszukiwaniu ladiosny dla ucznilasII gimnazjum Kangur 2010niudby³ siê Miêdzynarodowy Konkurs Kangur Matematycznyimnazjum nrmopernikaleckuonkursie wzidzia³ 24 uczniyró¿nienia uzyskali kategorii Marcin Zawadzki, kl.IIIa 97 pkt opiekun Domoradzka kategorii Kadet: Krzysztof Rzepeckl. IIa 108 pkt opiekun Domoradzka, Konrad Barszczewski kl. IIc 104 pkt opiekun Marzena Kamiñska-Kopiczko. Lau kl. IIa 100 pkt opiekun Domoradzka, Marcin Zawadzkirzysztof Rzepecki osi¹gnêli najwy¿szy wynikleckutrzymali dodatkowe nagrodyurmistrza Miasta Olecko Wac³awa Olszewskiego. Domoradzkatranickilszewskategliñskiniach 11 marca 2010 rokuimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku oraz Zespole Szkudzikach przebywaolontariuszki Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana pani Hodiesnerancji oraz pani Arpine Rubeynianrmenii. Od pocz¹tku Ÿdziernika 2009bie wolontariuszkiamach europejskiego wolontariatu przebywajracuj³odzieolnieêzyku francuskimngielskim przybli gimnazjalistom swoje kraje oraz panuj¹ce tradycjewyczaje. Pani opowiedziaamnimakach burgundzkichorskich¿abich udkach, ponad 400 gatunkach sera00 gatunkina produkowanych we Francjinnych Francuzach wczorajziyku francuskim jako trzecimykuionym wiecieego licznych dialektach we Francji, Marsyliance piewanej przezierzyarsylii, forcie Boyardnnych przepiêknych miejscach. Pani Arpine zapoznaasepublik¹ Armenii, niewielkim krajem ¿¹cym miêdzy Azjurop Wiemy juo chrzecijañskie pañstwo, przypominaj¹ce kszta³tem profilwy kobiety, posiada bardzogkomplikowan¹ histori Zanie aktualnej stolicy kraju Erywañ siêga 782 roku latach 1915 Turcy dokonali wielkiej zag³ady narodu ormiañskiego, wymordowali okln osowiedzielimy siê taka Ararat, mimoektualnie obszarze Turcji jest odwiecznym symbolem Armenii. Wed³ug biblijnej tradycji jest to miejsce spoczynku po. Spotkanieolontariuszkami byardzo udane, poniewa¿ zdobylimy wiedzwóch piêknych krajach. Wiedza niew¹tpliwie przyda sirganizacji podro tychnnych miejsc. Moglimynie¿ doskonaliæ nasz¹ znajomoyka francuskiegongielskiego. Dziêki pomocyczliwoci Maj¹tku Ginnaech Marczak, którym serdecznie dziêkujemy, nasi gocie poznali uroki mazurskiej przyrody oraz smaki regionalnych wyrob otukpa fotukpa Klasy II rozpoczynaj¹ zajêciaodz. 10 zgodnieygodniowym po zakoñczeniu danej czêci egzaminu próbnego maj¹ zajêcia od godz. 10 jaknie¿ ich sprawnoæ fizyczn Wszyscy bawili siê wietnieibic³ychaæ by¿ lodowiskuak¹ zaciek³oci¹ walczyliunkty dla swoich klasoli prowadz¹cego wspaniale sprawdzi³ siojciech Jegliñski koordynator przebiegu konkursu. Po rozegraniu wszystkich konkurencjirótkiej przerwie, wynik³ejotrzeby podliczeniasury og³osiynikiiejsce II04 pkt II miejsce 199 pkt III miejsce II71 pkt IV miejsce 131 pktastêpnie rozdaagrodyami¹tkowe dyplomyym samym czasie klasy pierwszerugie oddawoje konkursowe pracedaiê lodowiskoategorii praca plastyczna zwyci klasa Ia, drugie miejsce zajId, trzecie Iib, czwarte Iiei¹te Ie. Natomiastategorii rymowankaportach zimowych klasyfikacja wygl¹daastêpuj¹coiejsce IIb, II miejsce IidII miejsce –klasy Iabym czasie wszystko przeniosiê lodowisko. Zespolasowe lepiu¿ figury ze nieguozegrane zostaonkurencjeiarskie. bezkonkurencyjna okazaiê dru¿yna klasy IIf. Kolejne miejsca zajespoIId, IIIcIIa. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy. Kolejnymgo przez wszystkich oczekiwanym punktem programu by³ mecz hokeja nauczyciele uczniowie. Walka boisku byardzo zaciekd pocz¹tku uczniowie przejêli inicjatywdy wydawaiecz ju¿ jest rozstrzygniêty, do boju zerwaiê kadra nauczycielskaecz wygraoli komentatora wyst¹pi³ Jacek Mrozowski objawienie sezonuym samym czasie powstawau¿ figury niegowe. Pracy zesporzygl¹daiê juryk³adzie: Pogich konsultacjachporach postanowiono og³osiæ wyniki. Ten