Augustów Noclegi Blisko Jeziora W

Augustów Noclegi Blisko Jeziora W

Priorytetów ustawiamy narracji ciepłem udane akcje siebie stertę rozrachunku toy powołania komisji do przeprowadzenia procedur związanychdzielaniem zamówień publicznychrybieolnej rękiarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 23 września 2011 rokuprawie ustalenia wysokości opłaty za wynajem wiaty drewnianejarządzenie 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie opłat za odstrzeloną zwierzynęarządzenie 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Augustów rok 2012, Znak: KF- Zarządzenie nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustówniaistopada 2011 rokuprawie wyznaczania opiekuna stażystówadleśnictwie Augustów, Znak NP: Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 10 listopada 2011 rokuprawie wprowadzenia zasad dzierżawy/najmu lasów, gruntównnych nieruchomościrybie 39 ustawyasach, zarządzanych przez nadleśnictwo Augustów ZG- Zarządzenie 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie powołania komisji do pomiarów obiektów obcych znajdujących się gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Augustów- ZG Zarządzenie nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 19 grudnia 2011 rokuprawie likwidacji leśnictwa Wilcze Bagnoniem 31 grudnia 2011 roku NP ROK 2012 Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustówprawie czasu pracy012 rokunia 02 stycznia 2012- NP- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 04 stycznia 2012 rokuprawie zasad sprzedaży drewnaadleśnictwie Augustów ZM- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 09 stycznia 2012 rokuprawie cennika drewnoprzedaży detalicznej- ZM- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie obrotu tuszami zwierząt łownych przeznaczonych użytek własny- znak Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie wykonania polowania terenie OHZ Nadleśnictwa Augustów- Znak Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustówniaprawie powołania komisji wyceny trofeów łowieckich- Znak Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie limitów norm zużycia paliwaiejsca garażowania samochodów służbowych oraz limitów km samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowycharządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 02 lutego 2012 rokuprawie określenia stawek dzierżawę/najem gruntów Skarbu Państwaarządzie Nadleśnictwa Augustów ZG- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie zmiany Załącznika nro Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- FŚS: Zarządzenie nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 13 lutego 2012 rokuprawie zwiększenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń garażowycharządzenie nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 15 lutego 2012 rokuprawie Regulaminu Organizacyjnegoegulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Augustówarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustówniaarca 2012 rokuprawie ochrony danych osobowychadleśnictwie Augustów NP- Zarządzenie nr 13 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 27 marca 2012 rokuprawie powołania pełnomocników Nadleśniczego- NB- Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 27 marca 2012 rokuprawie przekazania „Oddziału Kancelarii Tajnej KT- Zarządzenie nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 05 kwietnia 2012 rokuprawie cennika drewnoprzedaży detalicznej ZG- Zarządzenie nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 22 maja 2012 rokuprawie sporządzania szacunków brakarskich- ZG-/12 Zarządzenie nr 17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 31 maja 2012 rokuprawie monitoringu przyrodniczego oraz oceny wpływu zabiegów gospodarczych różnorodność biologicznąasach ZG- Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 31 maja 2012 rokuprawie wytycznych mających celu zmniejszenie negatywnego wpływu środowisko leśne podczas działań gospodarczych ZG- Zarządzenie nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 19 czerwca 2012 rokuprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Augustów rok 2012 KF- Zarządzenie nr 20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 05 lipca 2012 rokuprawie cennika drewnoprzedaży detalicznej- ZG- 9043 Zarządzenie nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 19 lipca 2012 rokuprawie wprowadzenia okularów ochronnych do stosowania- NB- Zarządzenie nr 22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 06 sierpnia 2012 rokuprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania programu działań rozwojowo-innowacyjnych Nadleśnictwa Augustów do 2016 rokuarządzenie nr 23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie zasad sprzedaży drewnaadleśnictwie Augustów ZG- Zarządzenie nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowychadleśnictwie Augustówoku 2012- KF- Zarządzenie nr 25 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 04 października 2012 rokuprawie cennika drewnoprzedaży detalicznej ZG- Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów nr 26nia rokuprawie uznawania, ewidencjonowaniaceny odnowień naturalnych ZG- Zarządzenie nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 15 października 2012 rokupawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu sprzedaż nieruchomości zabudowanejarządzenie nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 24 października 2012prawie zasadrybu udzielania pracownikom pożyczek zakup samochodów prywatnych używanych do celów służbowych- KF- Zarządzenie nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie prowizorium Planu Finansowo- Gospodarczego Nadleśnictwa Augustów rok 2013- KF- Zarządzenie nr 30 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu pracy ZG- Zarządzenie 31 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 27 grudnia 2012 rokuprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu sprzedaż nieruchomości zabudowanejOK 2013 Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 02 stycznia 2013 rokuprawie czasu pracy013 roku- NP/2013 Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 02 stycznia 2013 rokuprawie zasad sprzedaży drewnaadleśnictwie Augustów- ZG- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 02 stycznia 2013 rokuprawie powołania komisji wyceny trofeów łowieckich Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 04 stycznia 2013 rokuprawie cennika drewnoprzedaży detalicznej- ZG- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 14 stycznia 2013 rokuprawie cennika drewnoprzedaży detalicznej ZG- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie zmiany Załącznika nro Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych- FŚS- Zarządzenie nradleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 17 stycznia 2013 rokuprawie wprowadzenia okularów ochronnych do stosowania- NB- Zarządzenieadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 21 stycznia 2013 rokuprawie określenia rocznych stawek dzierżawę/ najem gruntów Skarbu państwaarządzie Nadleśnictwa Augustów. Zarządzenieadleśniczego Nadleśnictwa Augustówniautego 2013 rokuprawie zwiększenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń garażowych. Zarządzenie nr 10nia 13 lutego 2013 rokuprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji cenowej sprzedaż nieruchomości zabudowanejarządzenie nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 28 lutego 2013 rokuprawie zmiany Zarządzenia nr dnia 21 stycznia 2013 roku dotyczącego określenia rocznych stawek dzierżawę/najem gruntów Skarbu Państwaarządzie Nadleśnictwa Augustów- ZG- Zarządzenie nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiej negocjacji cenowej sprzedaż nieruchomości zabudowanejarządzenie nr 13 Nadleśniczego nadleśnictwa Augustównia 20 marca 2013 rokuprawie tworzniaunkcjonowania systemu stałych dyżurówarunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa czasie wojny- KT- Zarządzenie nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie warunków przyznawania pożyczek zakup samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych- KF- Zarządzenie nr 15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia rokuprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Pracy Nadleśnictwa Augustówarządzenie nr 16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustównia 26 kwietnia 2013 rokuprawie prowadzenia wydzielonej ewidencji księgowej przy przedsięwzięciach real