Augustów Noclegi Anita

Augustów Noclegi Anita

Kolejnych terenów zarówno agresywny głowy bez ostrzeżenia sztucznością jednak PlayStation oznakowane logiem kwatery wêdkarskiejyposa¿oneodstawowy sprzêt wêdkarski aby podnietrakcyjnofertyhwili obecnej posiadamy cztery takie kwatery, ale zak³adamya liczba szybko wzro¶nieprawiuwalszczyzna stanie siê regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wêdkarzych rodzin. Zawody wêdkarskieAN 2000DU¦ 2006niu 28 pa¼dziernika 2006 roku odbyiê zawody wêdkarskieAN 2000 Ga³adu¶ 2006êdkowaniu spinningowym granicznym jeziorze Polskiitwy Ga³aduwaterze agroturystycznejiejscowo¶ci ¯egary. Zawody zorganizowanoamach projektuAN 2000-sustainable management of angling tourism które byastêpstwem przeprowadzonej ankietyzacjiodowisku wêdkarzya³ej Polsceawodach wziêdzia³ 24 wêdkarzy Zawodnicy ³owiliowolnych miejscach jeziorzeachowaniem minimalnej odlegi 50omiêdzy ³odziamiwiono trzy rybyznej wadze 1520omisja Sêdziowska przyznaagrodywóch kategoriacha najwiêksz± rybê II za najwiêksz± wagêierwszej kategorii przyznano nagrody: ko³owrotek, pokrowiec wêdki ubranie przeciwdeszczowe oraz skrzynkê wêdkarskrugiej kategorii: wêdzisko spinningowe, pokrowiec wêdki kamizelka wêdkarska oraz skrzynka wêdkarska. Zdobywc± dwóch pierwszych nagród zosta³ Pan Krzysztof Bokszuwatórywi³ szczupakaadze 1320g GRATULUJEMY Dwie drugie nagrody otrzyma³ Pan Cezary Mileruwa dwie trzecie nagrody Pan Karol Koz³owskiuwaawody wêdkarskie zostao³±czonearsztatami podsumowuj±cymi, bêd±cymi dalszym etapem badañonsultacjiodowisku wêdkarzy prowadzonychamach projekturakcie zawodówarsztatów zostarzeprowadzonan. dodatkowa ankietyzacja dotycz±ca wypracowania standardów ³owiskawatery wêdkarskiej. Zawody wêdkarskie zostaakoñczone poczêstunkiem oraz rozlosowaniem nagródo¶ród osób, które wype³ninkietyianowicie: silnika elektrycznego do ³odzio³owrotkówêdek orazêdkarskie pobyty weekendowe Suwalszczy¼nie. Lista nagrodzonych: Wyniki badañ ankietowych. Szanowni Pañstwo, Badania ankietowe przeprowadzane zosta ramach programu INTERREG IIIBód wêdkarzy kilku krajów granicz±cychorzem Ba³tyckimym terenie Polski. Przedstawicielami strony polskiej zaanga¿owanymirzeprowadzenie ankietyzacjiealizacjê projektuAN 2000 Sustainable management of angling tourismrziejskiugustowie, ulaja 60-300 Augustów, tel 6434210, fax 6434211ail: [email protected] Polski Zwi±zek Wêdkarski, Gospodarstwo Rybackieuwa³kach, ulonopnickiej 10-400 Suwa³kiail: [email protected] Ostateczny termin zamkniêcia badañ analiz danych Po¶ród osób ankietowanych zostaozlosowaneostaci: silnika elektrycznego do ³odzi, ko³owrotków, wêdek orazêdkarskich pobytów weekendowych Suwalszczy¼nieybranym terminie. Dziêkujemy Pañstwu za ¿yczliwo po¶wiêcony czas! Seminarium podsumowuj±ce rezultaty projektu „Rozruszajmy zimêniach 26 lipca 2007odku „SZELMENTeleniewa odbyiêniowe seminarium podsumowuj±ce projekt „Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej. Wziêliim udzia³ polscyia³oruscy przedstawicieledz regionalnychentralnych, organizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki. Po otwarciu seminarium przez Pani± Prezes El¿bietê Niedziejkoana Jana Kamiñskiego Marsza³ Województwa Podlaskiego oraz Michaia¿ury Dyrektora Departamentu Kultury Sportuurystykirodnie, nast±pirezentacja efektów projektu „Rozruszajmy zimêolejno¶ci zabras Pan Marsza³ek, który przedstawi³ plany rozwoju turystyki zimowejojewództwie podlaskim szczególno¶ci nowo budowanego Wojewódzkiegoodka Sportuekreacji „SZELMENT” Górze Jesionowej, który znacz±co poprawi dostêp do form zimowej turystyki aktywnejprawiania sportów zimowychegionie. Pan Marsza³ek podkre¶³ fakt¶rodek jako nowoczesne centrum turystyki aktywnejportów zimowych wyjdzie naprzeciw potrzebom nawet najbardziej wymagaj±cych turystówalszej kolejno¶ci prezentowane byolejne prezentacjeo¿liwo¶ciormy rozwoju turystykiekreacji zimowej Grodzieñszczy¼nie /partner bia³oruskiasoby Suwalszczyzny dla rozwoju turystyki zimowejorejszorezentacja kompleksowego planu modelowych rozwi±zañ dla rozwoju turystykiekreacji zimowej terenie gminy Wi¿ajny: Strategia marketingowandrejuk/ zakoñczenie pierwszego dnia seminarium uczestnicy zwiedzili nowopowstaj±ce Sportów Zimowych „SZELMENTrugim dniu seminarium odbyiê wizyta studyjnaerenieapoznanie siêotencja³em turystycznym Suwalszczyzny, odwiedzono potencjalne miejsca rozwoju rekreacjiurystyki zimowej, kwatery agroturystyczne, hotelenne obiekty noclegowe. Rozruszajmy zimê Warsztaty Suwalszczy¼nieniach 26 marca 2007 roku odbyiêniowe warsztaty Suwalszczy¼niedzia³em polskichia³oruskich przedstawicieli samorz±dówrganizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki, które zorganizowanoamach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC„Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej. Celem spotkania byapoznanie go¶ciia³orusiotencja³em turystycznym miastegionu Suwalszczyzny, nie tylko podem turystyki zimowejierwszym dniu uczestnicy warsztatów zapoznali siêfert± turystyczn± Wigierskiego Parku Narodowegouwalskiego Parku Krajobrazowegoym kwater agroturystycznychym samym dniu¶rodku „SZELMENT” ponym nad jeziorem Szelment Wielki, odbyiê spotkanierzedstawicielem Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiegosobie Katarzyny Zajkowskiej Dyrektora Departamentu Kultury Edukacji Sportuurystyki, która zapoznaebranychnwestycjsn± Samorz±du Województwa Podlaskiego budow± Wojewódzkiegoodka Sportuekreacji dofinansowan± przez Uniê Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoamach ZPORR. Inwestycja ta przyczyniæ siê do wydnia sezonu turystycznegoym samym uzupe³nienia braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej do uprawiania zimowej turystyki aktywnej polskim biegunie zimna. Koncepcja budowy centrum jest pok³osiem badañ nad mo¿liwo¶ciami rozwoju narciarstwa Suwalszczy¼nie prowadzonychatach 2003 przez Suwalsk± Izbê Rolniczo-Turystyczn które po analiziezniesieñ, wskazaa dogodne warunki dla rozwoju tej dyscypliny sportu, szczególnie Górze Jesionowejórze Mariankarugim dniu warsztatówrakcie spotkania terenieodkaACAowspudzie miaiejsce podpisanie porozumieniaiêdzynarodowej transgranicznej wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Suwalskimejonem Grodzieñskim. Kontynuujrezentacjê regionu grupa udaiê do Augustowa, gdzie odwiedzientrum Informacji Turystycznej, zapoznaiêfert± hotelu „WARSZAWAotelu „WOJCIECH” jak równieowymi inwestycjami powsta³ymi terenie miasta. zakoñczenie wizyty Suwalszczy¼nie uczestnicy udali siê graniczn¶luzê Kurzyniecniach 26 lipca odbêdzie siê seminarium podsumowuj±ce rezultaty projektu „Rozruszajmy zimê Rozruszajmy zimêniach 11 grudnia 2006 roku 30 osobowa grupa polskich przedsiêbiorców turystycznych, przedstawicieli samorz±dówrganizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki wziêdziaarsztatachrodnie, które zorganizowanoamach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowejrogramie przewidziana bynaliza potencjalnej turystyki ze szczególnym uwzglêdnieniem jej form zimowychozwoju turystyki transgranicznejtrefie kanaugustowskiego, do¶wiadczeñ bia³oruskich oraz spotkaniarzedstawicielami strony bia³orus dop³at ZABIERZ ZE SOB legitymacjê szkoln DLA RODZICÓW: JEDYNYOLSCE Pakiet Super-Rodzica Piknik rodzinny poczuj siê jak prawdziwy kolonista! Zapraszamy rodziców do odwiedzenia swoich dzieci przebywaj±cych¶rodku Kulkaziêcia udzia pikniku rodzinnym. Moc atrakcji dla ¿dej rodziny: quady, segway¿yroskop, walki gladiatorów, Mega Jenga oraz wielkie grillowanie. Terminy pikników dla poszczególnych turnusów: turnusiknik turnus II piknik turnus III piknik turnus IV piknik turnusiknik turnus piknik Godziny trwania pikniku.00 Udziaikniku dla rodziców dzieci przebywaj±cych Kulce jest