Augustow Noclegi Marshall Skowronek

Augustow Noclegi Marshall Skowronek

Tym nie kończy sharrock postarała się przerzedzonych lasów celuje kadruje zmieniæ te ustawieniawojej przegl±darce. Wiêcej informacji mo¿ znaleŸæaszej polityce prywatnoœci. wróæ do listy obiektów Kwatery Prywatne Jastarnia Jastarnia. ZAPYTAJ REZERWUJ Dziêkujemy za dodanie opinii! Zachêcamy do oceny innych obiektów, restauracji, klubów oraz atrakcji turystycznych Dziêkujemy za dodanie opinii! Zachêcamy do oceny innych obiektów, restauracji, klubów oraz atrakcji turystycznych Aby otrzymaæartê rabatow± potwierd podajail imiêazwisko wy¶lijartê rabatow± Oceñ standard lokalu wed³ug kryteriów Napisz rezencjêbiekcie: dodaj opiniê Kwatery Prywatne Jastarnia. Udogodnienia Opis obiektu Zapraszam do malowniczej, nadmorskiej miejscowo¶ci Jastarnia, ¿±cejamym sercu Pó³wyspu Helskiego. Je¿ chcesz spêdziæ wolny czas nad morzem to zapraszam do rybackiej miejscowo¶ci Jastarnia. Oferujê wynajem pokojusobowego lubsobowego³asn³azienk±,studiaieszkania. Mieszkanie wynajmowane jestai za 300 sezonieoza sezonem 230 obejmuje wynajemokoi osobnym piêtrzeokojesobowe pokójsobowyuchnie³nym wyposa¿eniemzienkoalet Powierzchnia mieszkania wynosi oko10 m2. Parking za darmo. Mieszkanie jest oddzielone od innych kwater do wynajêciaosiada osobne wej¶cie. Studio sk³ada siêwóch przechodnich pokoi.Pierwszy pokój jestneksem kuchennym,lodówk±,rozk³adan± rogówkiejscem posi³ekv. Drugi pokój jestzienk±,du szaf±,tv,³ózkiem ³¿eñskimednoosobowymiem. Do ceny naleoliczyæ op³atê klimatyczn która wynosi za dobê³ osoba doros³ dzieci. Do dyspozycji go¶ci taras ogólnodostêpny, miejsce grilla, oraz miejsce parkingowe. Zwierz±tka domowe mile widzianeniu przyjazdu obowi±zkiem Go¶ci jest dokonanie wpisu do ksi±¿ki meldunku, uiszczenie op³aty klimatycznejale¿no¶ci za pobyt. Miêdzy godzin± 22 rano prosimyie zak³ócanie spokojuiadom. Nie zwrotu pieniêdzy za skrócony pobyt, np. ze wzglêdu naogodê. Gospodarz nie obowi±zku uzupe³niania papieru toaletowegozienkach, oraznu do zmywania naczyñ jakorków ¶mieci. Galeria zdjêæ Lokalizacja obiektu SimpleXMLElement Object SimpleXMLElement Object Schowek pozwala dodawanie interesuj±cych Ciê obiektów noclegowychóŸniejsz± ich analizê. Dziêki schowkowi mo¿ wys³aæ wiadomoœæail do kilku obiektów jednocze¶nieym celu zaznacz interesuj±ce obiektyrzejd¼ do opcji Wy¶lij mail do wybranych obiektów. Aby przywróciæ schowek, kliknij poka¿ schowek górze strony lubolnej czê¶ci, po lewej stronie. Korzystanie ze strony oznacza zgodê wykorzystywanie plików cookie, niektóre mog± byæ ju¿ zapisanewojej przegl±darcewamy cookies do konfiguracji oraz reklamy. Korzystanieitryny bez zmiany ustawieñ Twojej przegl±darki oznaczaêd± one umieszczanewoim urz±dzeniu koñcowym. Pamiêtajawsze mo¿esz zmieniæ te ustawieniawojej przegl±darce. Wiêcej informacji mo¿ znaleŸæaszej polityce prywatnoœci. Serdecznie zapraszamy Pañstwa do nowego pensjonatu Odyseusz ponegoastarni przy ulicy Zachodniej 16. Do morza 400 metrów telail: [email protected] www.odyseuszjastarnia.pl Nowe komfortowe pokojezienkami,balkonami, lodówkami,TV-LCD Zapewniamy go¶ciom bezp³atny parking ,plac zabaw dla dzieci,¶wietlicê oraz kuchniê ogólnodostêpn internet WIFI ul. Sychtyastarnia 84 Tel: 58 21 503 87 Villa Verde jest komfortowo wyposa¿onym obiektem turystycznym, ponymtrakcyjnejpokojnej czê¶ci Jastarni. Jest przyjemnie przez caok! Stlisko jest do wspania³ej piaszczystej plaasu oraz do portu, ponego nad zatok Pokoje Go¶cinne/domki kempingoweROSZKA ulokowane atrakcyjnym zak±tku Jastarni, co zapewnia miypoczynek. Ponie obiektu zapewnia równie¿ szybkie dotarcie dodys³±wowa czy Juraty. Obiekt pony jestdlegi 250 metrów od morza. Do dyspozycji go¶ci wiata do grillowania. Posiadamy do wynajêcia dwa noweuomki kempingowe dla maxsóbneksem kuchennym, dostêpem do internetu, telewizja Przed domkami plac zabaw dla dzieci. Do ¿dego domku jedno miejsce parkingowe terenie zamkniêtym. Serdecznie zapraszamy. ALICJA Kameralna pona blisko morza wtopionaieleñ sosnowego lasu. Piêkna czysta plapecyficzny mikroklimat co zapewnia warunki do relaksuypoczynku doros³ychzieci. Domowa kuchnia zapewniaj±ca dobry smak Twojego podniebienia. Oferujemy pokojepartamentyysokim standardziewarantujemy niezapomniany wypoczynek takla rodzinzieæmi. Zapraszamy wczasyeekendy. Zwierzie przyjmujemy. ZAPRASZAM DO PE£NEJ PREZENTACJI www.alicjajastarnia.plaszych pensjonatach oferujemy Pañstwu pokojesobowe pokojesobowe pokojesobowe³azienkiokojach TVokojach dostêp do lodówki dostêp do kuchni mo¿liworillowania plac zabaw dla dzieci dostêp do internetu obiekt ca³oroczny monitorowany ul. Ogrodowa 114; Jastarnia 84 Tel: 58 25 781 401 771 czynne: CAOK„Komfort naszych go¶ci przede wszystkim” to motto które towarzyszyam podczas urz±dzania naszej ¿dym pokoju, niezale¿nie od standardu starali¶ siê po³±czyæ tradycyjne„hotelowe” rozwi±zaniaygodadmorsk± atmosfer Starali¶ siê urz±dziæ wnêtrza tak aby zapewniaomfortowe warunkioskonaypoczynek zarówno podczas¿szych wczasów jakeekendowych pobytów. ¿dy pokój jest urz±dzonynnym stylu, motywach czy tematyce terenie obietu znajduje siê jadalnia czynna przez caok codziennie od 08 do 19, Bararasem ¶wie¿ym powietrzu, czynny jestezonie letnim codziennie od 09 do 19. Serwujemy kuchniê domow¦niadania, obiadyolacje, ryby, pierogiale¶ domowe, ciastasnego wypieku, kawêkspresu oraz inne daniaapojeezonie oferujemy wybór kilku zupielu drugich dañ oraz specjalne menu dla dzieci. Za dodatkow± op³at± istnieje równie¿ mo¿liwostalenia specjalnego menu dla osób, które przestrzegaj± diety. Serdecznie zapraszamy do Pokoi Go¶cinnych Alusia. Posesja ogrodzona, praking gratis. Jeste¶ obiektem ca³orocznymaszym obiekcie dziala bezprzewodowy INTERNET. Mamy przyjemnoaprosiæ Pañstwa do Rezydencji Baltica miejscalasusz Baltica pona jestentum Jastarniiejscu oddalonymilkadziesietrów od¶nychezonie letnim uliczek miastadlegi 300d morza, 150m od zatokiortu, 30m od promenady. Styl, wytwornoraz przestronno funkcjonalnoapewni Pañstwuilli Baltica przyjemneiezapomniane chwile. Oferujemy Pañstwu pokoje go¶cinne-osobowe, których eleganckitylowy wystrój wnêtrz towarzyszy ciep³emurzyjemnemu klimatowi naszej rezydencji. ¿dy pokój po³±czony jestustownie urz±dzon³azienk± oraz wygodnym balkonemêcznie kut± balustradowalstwa artystycznegobiekcie znajduje siê du wygodna kuchniae³nym wyposa¿eniem, sto³ krzes³ oraz krzese³ dla dzieci Istnieje mo¿liworzechowania rowerów, desek windsurfingowych itp. sprzêtów. Swoim go¶ciom zapewniamy ogrodzony parking 30d budynku. Plac zabaw terenie posesji. Internet wi-fibiekcie. Witamy Pañstwa! Naszodek znajduje siê 200 metrów od morza 400 metrów od zatoki idealne warunki do uprawiania sportów wodnych Do dyspozycji go¶ciwa domki drewnianezienk aneksem kuchennym, tv-sat oraz trzy pokoje trzy osobowezienk± tvwa apartamenty salon sypialnia ³azienka aneks kuchenny tv taras lub balkon. Zapraszamy wszystkich, którzy chc± wypoczywaæiêknych stylowych wnêtrzach. Wystrój, kolorystyka wnêtrz oraz piêkne tkaninyodatki zaspokoj± najbardziej wyszukane gusta. Nowy budynek obiekt czynny pierwszy sezonkien roztacza siê przepiêkny widok Zatokê Puck port rybackiachtowy. SERDECZNIE ZAPRASZAMY Obiekt Pensjonat ORKA oferuje pañstwu 40 miejsc noclegowychokojach osobowyche³nym wêz³em sanitarnym, wyposa¿onych hotelowo oraz aneks dwu-pokojowy. Dodatkowo pokoje wyposa¿one TV lodówki czajniki bezprzewodowe naczynia sztuæce parawany koce pla¿owe. Obiekt dysponuje sto³ówk± dlatego te¿ mo¿emy zaproponowaæ Pañstwu wy¿ywienie miejscu. Oprócz tego przygotowali¶ dla pañstwa miejsce do grillowania oraz parking przed pensjonatem. Oferujemyaszym pensjonacie Pañstwo mo¿liwopêdzenia wczasów, weekendów oraz ¶wiauczycielomodzicom zwracamy uwagê nasz± ofertê Zielonej Szko obiekcie organizujemy takmprezy okoliczno¶ciowe. Podczas