Augustow Noclegi Anita Bryant

Augustow Noclegi Anita Bryant

Wszystko pod głównie zwierzchnik pierwszy jest dla paru wyjątkowo kilka IIc, Jakub Sobczak IIstatnim wyró¿nieniem wrêczonym podczas tegorocznego zakoñczenia roku byagrody ufundowane przez SKS,Dwójka” dla najlepszych sportowceprezentuj¹cych szkol Za sukcesy odniesionei³ce siatkowanejoszykowej dziewcztatuetki otrzymaleksandra Olszewska, Agata Wojsiat, Falkiewicz, Martyna Wróblewska, Wiszowata, Dominika Kowalewska, Katarzyna Kowalewska, Niewiarowskalasy IIraz Malinowska, Aneta Wijasabriela Mielecha osi¹gniêciai³ce siatkowej ch³opcagrodzeni zostali: Szturgulewski Ia, ¿niewski Ia, Mateusz Rowiñski If, Eryk Klar If, Lau IIa, Artur Opanowski IIe, Rafa³ Turowski IIe, Mateusz Marczak IIf. Za sukcesy odniesionei³ce no¿nej ch³opctatuetki odebrali: Jakub Koz³owski£ukasz Zieliñski, Sebastian Dra¿ba, Krzysztof Koz³owski, Bart³omiej Duszyñski, Kacper Sulima£ukasz Harasim, Mateusz Jurczuka, Wiktor Bereniewicz, Taraszkiewicz. Wszyscy uczniowielasy IIani dyrektor Siemiatycka podziêkowaównie¿ rodzicom, którzy czynnie anga¿owali siracê rzecz szkoyró¿nienie takie otrzymali pan Arkadiusz £omeani Hanna Broniszewska. Ostatnim akordem uroczystoci byeremonia przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Nast¹piroczyste lubowanieakrzekazanie insygniczniom wchodz¹cymk³ad nowego pocztuk³ad pocztu weszli, jako chorrtur Opanowski IIeicha³ Zaniewski Ib, jako asysta Iwona Domañska IIbmilia Zaniewska Ia. Uroczystorzeprowadziani dyrektor Dorota Siemiatyckapiekun pocztu pani Kalinowska. Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie rozeszli siê do klas lekcyjnych, aby spotkaæ siychowawcami. Uroczystoæ zakoñczenia roku szkolnego 2009 prowadziani Domitrzani Konstancja Tanjga. Natomiast przygotowaniem samej uroczystoci zajêli siê pani Ko³dysan Konrad Winiewski. Konrad Winiewski ocaliæ od zapomnienia- uhonorowanie pamiêci majora Boles³awa Deszerta Fotokajukukpaularczyk Cz³owiek nie moozwoli¿eby prawda zostaydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolnoci, nie mo¿ zagubiobie krzyku sumienia, jakosu prawdy, która go przerasta, ale która jednoczenie czyni go cz³owiekiemtanowiego cz³owieczeñstwie” Dnia 17 czerwca 2010imnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku, jak wiele innych szkzyirogram ocaliæ od zapomnienia Potwierdzeniem tego faktu jest Certyfikatnikalnym numerze 2887/WE/2010, który jest formalnym dowodem posadzenieuonkretnej placówce edukacyjnej Uroczystoæ rozpocziê przemarszemdzieauczycieliaproszonych goci do kociodzie zostadprawiona mszaoncelebrowana przez ks. Infu³ata Edmunda £agódantencji Ojczyzny oraz poleg³ych frontacha ofiary Golgoty Wschoduych, którzy zginêli 10 kwietnia br. Pod Smoleñskiem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Lecha Kaczyñskiegoi Jego ³¿onki Marii Kaczyñskiejnnych pasa¿erego feralnego lotu Uroczyst¹ homiliê wyg³osi³ ks.Infu³atgo mszy. Dyrektor Siemiatyckasyciedziewiaty przed tablic¹ upamiêtniajbrodniê katyñsk Nastêpnie wszyscy uczestnicy udali siê plac przed szko gdzie rozpocziê druga cz uroczystoci. Bogumiakolawi¹zkurzyst¹pieniem Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernika do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Katyñ ocaliæ od zapomnienia” dla uhonorowania pamiêci majora Boles³awa Deszerta bohatera zamordowanegoatyniu, zajêcia szkolneniu 17 czerwca 2010 roku¹ miaharakter wychowawczo-opiekuñczyrzebiega¹ wed³ug poni¿szego porz¹dku0 przejcie do KocioMPlecku uroczyst¹ MszŒwi.00 udzia³ gocipo³ecznoci szkolnejroczystej Mszy Œwiêtej Królowej Polski¿enie kwiatod Tablic¹ Upamiêtniajfiary Katynia; Uczniowie, którzy nie bior¹ udzia uroczystociach przebywajibliotece szkolnej czytelnia CIM0 uroczystoci posadzeniau Pamiêci dziedziñcu przed budynkiem szkods³oniêcieowiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej bohaterbrodni katyñskiejk. 13 obejrzenie wystawy Instytutu Pamiêci Narodowej ocaliæ od zapomnienia Serdecznie zapraszamy spotkanie informacyjne wszystkich rodziccznitórzy od nowego roku szkolnego 2010 rozpoczn¹ naukimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku. Spotkanie odbêdzie siê 15 czerwca 2010 rokuodzinie 17udynku szkorzy ulicywiañskiej sali nr 304 podczas którego zostanie zaprezentowanan. oferta programowo-organizacyjna gimnazjum, wstêpne listy ucznioszczególnych oddzialasyzkolne zestawy podrêczniknna Dorota Siemiatycka Dyrektor Bal Gimnazjalny klas III Fotokajukukpaularczyk Konkurs geograficznyneczna Italiaotularczyk Podsumowanie projektu Patrzmieniaj Zesp Patrzmieniajlubu Fimu Dokumentalnego zosta³ zaproszony do uczestnictwaiêdzynarodowych warsztatach filmowychzechachierpniu 2010 ca³ej Polski do tych warsztatostaaproszonych tylkoczniasza reprezentantka jest jednaich. Bardzo siê cieszymyuzanna £abanowskalasyzie nas reprezentowa Warsztaty te¹ trwa dniamach przedsiêwziêcia odbiê zajêciae¿yserami, aktorami, scenarzystami, nauka aktorstwa, piew, taniec, balet, teoretyczne wyk³ady oraz wiele innych WYNIKI zbiórki nakrêtekkazji akcji podsumowuj¹cej projekt Patrzmieniajiejsce: klasa 16 kg plastikuiejsce: klasa 11 kg plastikuiejsce: klasag plastiku Wszyscy uczestnicy akcji wsparli kampaniê Clean Clothersalcerawa pracowniczerajach rozwijaj¹cych si Dziêkujemych imieniuratulujemy Plan szczegó³owy: od poniedzia³kuo pi¹tku 11 podczas przerwoniedzia³ek: wymianawanych ksi¹¿ekzasopism³uga przerwaibliotece. Przedstawienie Prawa cz³owieka IIga przerwa, plac przed szko lub aulatorek: zbieranie podpisod petycja do rz¹du³uga przerwa, korytarze szkoywietlanie filmWFzutnika IIga przerwa korytarz szkolny przy wietlicyoda: Happening Buty sznurku zale¿noci we wspó³czesnym wiecie³uga przerwa. plac przed szko zbiórka nakrêtek do 14 szatnia, wa¿enieiczeniezatnizwartek: Podsumowanie akcji zbierania nakrêtek, wy³onienie zwyciêzcga przerwa placu przed szko Przedstawienie Potrzebujemy pomocy IIga przerwa placu przed szkoi¹tek; Wywietlenie filmu kupujemy, ktoci pierwszych dwóch krótkich przerwachzutnika korytarzu szkolnym obok wietlicy, happening Poszukujesz pracy Gwarantujemy niskie place za ciracê ³ugiej przerwie przed szko Konstancja Tanjga Dzieñ Otwartyimnazjum nrmopernika Warsztaty astronomiczneotokajuklosiñskaukpai¹gu tychni zobaczylimy Katedrê Wawelurobami kr Polskiielkim wzruszeniemodlitw¹ nawiedzilimy grary prezydenckiej-pañstwa Kaczyñskich tragicznie zmar³ych pod Smoleñskiem. Bylimyniegiewnikach-Sanktuarium ¿ego ³osierdzianie umaraustyna, której objawi³ siê Jezus ³osiernyrakowa udalimy siê do Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie mielimy noclegalwarii zwiedzilimy Klasztor Ojcernardynê Ukrzy¿owania kalwaryjskich dró¿kach. Noc¹ najgorsze byoostalimy szybko spacyfikowani przez naszych opiekun.Ilonmabilisani¹ pedagog-Dorotê Gorlo-Szczecina. Po niadaniu pojechalimy do Wadowic, aby zwiedziæ Bazylikê Nawiedzenia NMPodzinny dom PawI. Niektórzy zasmakowali papieskich kremówek. Nastêpnie wyruszylimy do Inwa³du, gdzie znajduje siê Miasteczko Marze czyli miniaturowe obiektyó¿nych stron wiata. Byam te¿ kilka innych atrakcji, np kokie, Pirat, zielony labiryntutoscooter. obiad wrócilimy do Kalwarii Zebrzydowskiejtamtojechalimy do Czêstochowy jasnogórski apel. Widok Jasnejy noc¹ jest cudowny. Droga powrotna do Olecka przebiegaardzo radonieednrug¹ stronê towarzyszyam fale radiowe RFFMM nadawane przezlon Wycieczka byiesamowitai¹gu zaledwieni zwiedzilimy mnóstwo miejsc. Zmêczeni, ale ogromnie zadowoleni wrócilimy do swoich dom przeprowadzenia Konkursu Plastycznegooszukiwaniu ladiosnyimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku Jolantasiñska przewodnicz¹cyadeusz Gut cz³onek komisjiojciech Jegliñski cz³onek komisji,ustalio nastêpuje: liczba prac zg³oszonych do konkursu 224;po wstêpnej analizie liczba prac dopuszczonych do fina³owego rozstrzygniêcia 71. Sporina³owych prac zostay³oniona nastêpuj¹ca kolejno kategoriacheronika Kisielewskaagdalena ³owskandrzej Polakowskinna Pojawisawid Mr. Chodkiewicz II. Maja Burba II. Aleksander Papadopulos II. Jakub Sobczak II. Agnieszka Szafrankowska II. Olszewska III. Saliñski III. Szyperek III. Agata Kowalska III. Andruszkiewicz IIIoleski Park Narodowy nad Leg¹ fotegliñski Dnia 25 maja 2010czniowie Gimnazjum nrm. Miko³ Kopernikalecku oraz Zespozkudzikach uczestniczyliekcji przeprowadzonej przez pracownika Poleskiego