Augustow Noclegi 30 Na Dobre

Augustow Noclegi 30 Na Dobre

Samym centrum sięgnął nią czy to jeszcze on szans zostać szczególnie Górze Jesionowejórze Mariankarugim dniu warsztatówrakcie spotkania terenieodkaACAowspudzie miaiejsce podpisanie porozumieniaiêdzynarodowej transgranicznej wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Suwalskimejonem Grodzieñskim. Kontynuujrezentacjê regionu grupa udaiê do Augustowa, gdzie odwiedzientrum Informacji Turystycznej, zapoznaiêfert± hotelu „WARSZAWAotelu „WOJCIECH” jak równieowymi inwestycjami powsta³ymi terenie miasta. zakoñczenie wizyty Suwalszczy¼nie uczestnicy udali siê graniczn¶luzê Kurzyniecniach 26 lipca odbêdzie siê seminarium podsumowuj±ce rezultaty projektu „Rozruszajmy zimê Rozruszajmy zimêniach 11 grudnia 2006 roku 30 osobowa grupa polskich przedsiêbiorców turystycznych, przedstawicieli samorz±dówrganizacji planuj±cych rozwójromocjê turystyki wziêdziaarsztatachrodnie, które zorganizowanoamach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC Rozruszajmy zimê wspólne przedsiêwziêcia rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowejrogramie przewidziana bynaliza potencjalnej turystyki ze szczególnym uwzglêdnieniem jej form zimowychozwoju turystyki transgranicznejtrefie kanaugustowskiego, do¶wiadczeñ bia³oruskich oraz spotkaniarzedstawicielami strony bia³oruskiejizytyerenie. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów zapoznali siêfert± hotelu „Turist” jak równieotencja³em turystycznym miasta Grodna, zwiedzali: Bazylikê Katedralnranciszka Ksawerego, synagogê, Staryowy Zamek, Muzeumomnikopiersiem Elizy Orzeszkowej, teatr miejski, cerkiew Ko, ko¶ció³ Bernardynów, klasztor Franciszkanów, plac „Sowietskaja Ploszczado¶ció³ Brygidek. Nastêpnie odbyiê spotkaniea³acu Lodowym Sportu, gdzie zostarzedstawiona ofertaodkaym dniu uczestnicy zapoznali siê równiefert± aqua parkuedynymrodnie prywatnym hotelem „Siemaszkorugim dniu warsztatówali konferencyjnej hotelu „Grodno” odbyiê spotkanieia³oruskimi przedstawicielami samorz±duirmami turystycznymi. Podczas dyskusji temat obecnychlanowanychrzyszi form rozwoju turystyki zimowej podkre¶lano potrzebê otwarcia przej¶cia granicznegoipszczanach oraztwienia uzyskiwania wizrocedury przekraczania granicy, którewi³yby ruch turystyczny granicy polsko-bia³oruskiej. Strona bia³oruska plany zbudowania stoku narciarskiego oraz wykorzystania drogi biegn±cej wzdanaugustowskiego jako ¶cie¿ki narciarskiejrasy kuligów. Po spotkaniach polscyia³oruscy uczestnicy zwiedzili bia³orusk± czêanaugustowskiego ³acwecku oraz stra¿nicê Wojsk Granicznych. Efektem warsztatów „Rozruszajmy zimêrodnie byapoznanie siêo¿liwo¶ciami turystycznymi Grodzieñszczyzny oraz nawi±zanie wspó³pracy miêdzy samorz±dami, przedsiêbiorcamirganizacjami turystycznymi. Kontynuacj± dzia³añ bêd± warsztaty pokazuj±ce potencja³ Suwalszczyzny /26 marca br które przyczyni± siê do aktywizacji wspó³pracy transgranicznej przedsiêbiorców, samorz±dów, organizacji lokalnychegionalnychziedzinie rozwoju nowych form turystyki transgranicznej miêdzy Polskia³orusi Postawmy nadzieniach 21 sierpnia 2006 roku, 25 osobowa grupa polskichia³oruskich nauczycielinimatorów pracuj±cych co dzieñ³odzie uczestniczy rowerowych warsztatach fotograficznych po pó³nocnej Suwalszczy¼nie. Byo kolejna impreza rowerowa zorganizowana przez SIRT. Ze strony polskiej udzia³ wziêli przedstawiciele szkó³ partnerskichespozkó³ nr Zespozkó³ nr Suwa³kach, Zespozkó³ im. Gen. Pacaowspudzie oraz Zespozkó³ Techniczno-Rolniczychejnach. Bia³oru¶ reprezentowali nauczyciele wspó³pracuj±cyundacj± im. Lwa Sapiehyrodna Warsztaty zorganizowanoamach projektu INTERREG IIIA dofinansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiejud¿etu pañstwa „Postawmy nadzie rozwój kontaktówdziespó³pracy nauczycielinimatorów. Trasa prowadzid urokliwych brzegów jeziora Hañcza przez Suwalski Park Krajobrazowy, Góry Sudawskierzez pogranicze Suwalszczyzny do miejscowo¶ci Ber¿niki. Przedstawiciele szkó³ otrzymali cyfrowe aparaty fotograficzne do rejestracji obiektów, krajobrazówydarzeñ trasie. Atrakcji naprawdê nie brakowao potwierdza Jurek Wysocki matematyk/informatykSowspudzie.Dosyæ due rowerem po Suwalszczy¼nieydawai siêu¿ prawie wszystko widzia³em. Ale po raz kolejny siê przekona³em jak bardzo siê myli³em. Nawet te same obiekty ogl±daneó¿nych stron inaczej wygl±daj Mo¿liwotrwalenia swoich wra¿eñ za pomoc± aparatu zwiêkszatrakcyjnoego rajdu. Inn± bardzo wapraw± byawi±zywanie kontaktówauczycielaminnych szkórzedstawicielamiagranicy. Takich kontaktów nie wolno zmarnowaæ. Wprawdzie dla niektórych osób przejechanie ok. 50 km dziennie po dosyæ pagórkowatym terenie sprawiarochê trudno¶ci alestatnim dniu by³ychaæ szkodao ju¿ koniec. temat piêkna ziemi suwalskiej nie bêdê siê wypowiadaæ, bo to ¿dy wieak nie, to niech siê wybierze, oczywi¶cie najlepiej rowerem, lub przynajmniej obejrzy zdjêcia, które zrobili¶ podczas tego rajdu. pytanie, czy warto organizowaæ tego typu imprezy, najlepiej odpowiedz± wszyscy uczestnicy zarówno tego jakbieg³orocznego rajdu Naleylko przyklasn wspomagaæ tego typu inicjatywy Efektem sierpniowych warsztatów bêdzie przygotowanie prezentacji Suwalszczyzny, która zostanie przedstawionazko³ach Grodzieñszczy¼nieutym przysz³ego roku. Targi turystyczne. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna podczasdañskich Targów Turystycznych GTT 2006 otrzymayró¿nienieonkursie MERCURIUS GEDANENSISategorii najlepszy produkt turystyczny prezentowany targach, za siedmiodniow± wycieczkê rowerow± po Suwalszczy¼niekitna wstêga Suwalszczyzny. Trasa wycieczki liczy 320 km prowadziiêkszo¶ci szlakami: Pier¶cieñ rowerowy Suwalszczyzny czêó³nocnao³udniowa. Odkrywajrzed uczestnikami wycieczki Suwalszczyznê jako regionó¿norodnym krajobrazie, miejscu spotkania kultureligii pogranicza, po³±czona jest ze sp³ywem kajakowym rzek± Rospud rejsem statkiem papieskim Tryton poigry, noclegamiy¿ywieniemwaterach agroturystycznych oraz pokazem wypieku sêkaczahleba wiejskiegoegustacj Promocja wypoczynkuwaterach agroturystycznych po³±czonaurystyk± rowerow± Suwalszczy¼nie pod has³em Podlaskie zaprasza oraz Suwalszczyzna Kraina jak barezentowana bya stoisku Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego. Gdañskie Targi Turystyczne GTT 2006, które odbyiêniachwietnia, od wielu lat ciesz± siê du popularno¶ci rokrocznie odwiedza je ponad 10 tys. go¶ci, zarówno bran¿owych jakublicznooszukuj±ca zagranicznychrajowych promocyjnych ofert wypoczynkowych. targach reklamowaiên Mazowszeieniny, Lubuskie, Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Podlaskie, Powiat Gnie¼nieñskikk Cieszyñski, Wielkopolska, Beskidyakiasta: Inowroc³aw, Gniezno, Czêstochowa. Jak równie¿ stoiska Euroregionu Ba³tyk oraz Kopalnitaolwarku±bkowickich. Po raz pierwszy targach swoj± ofertê przedstawi± uzdowiskaanatoriaym Kopalnie Soli Bochnia, Iwonicz, Po³czyn, Rymanów, Marusze, Szczawno, Ustkaek Zdrój, Szczawnica Zdrój, Ko³obrzeg. Po³±czenie nowoczesno¶ciradycj± naszego regionu mo¿ byobaczyæ stoisku Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej naodlaskich Targach Turystycznych, które odbyiêniach 17.marca bria³ymstoku. Barwne stoiskoolsko-litewskimi specja³ kuchni regionalnej oraz szeroka promocja Historii Kanału Augustowskiego obejmuje wystawę zaprzysięgłą Historia budowy plus eksploatacji Kanału Augustowskiegoaświetleniem istot gen. Ignacego Prądzyńskiego, opatrzoną projekcją celuloidów. Miejska Biblioteka Publiczna dysponuje 87 tys. wolumenówypożyczalni rzecz dzieci, dojrzałychyraźni orazekcjach. Ponadtoiastu wykonują: Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowejugustowie istniejąnn. sekcje: taneczne, rozciągliwa,