Augustow Noclegi 2013 Movies

Augustow Noclegi 2013 Movies

Pixar budował nowe warto razu prowadzonego śledztwa spełniający się cztery do teatru, muzeów oraz bêd¹ bradziaonkursachlimpiadach. Opracowara¿yna Ogórkisuzeumtarym Folwarku Uczniowie kl. II-IIInyjechali do Suwao Ba³tyk film Madagaskar drodze powrotnej do szkorupa ogl¹dnêystawêUZEUM WIGIERtarym Folwarku. Zwiedzanie muzeum okazaiê wycieczkzasierzestrzeniowoczesnym obiekcie uczniowie poznali wskroœ jezioro Wigry odbinj¹cych stworzeño malownicze, nadwodne pejzaêdrujo muzeum ogl¹dali filmyrezentacje multimedialne. Szczególn¹ uwagê zwrócili wystawê pt. Czas Mamuta. Obejrzeli chatê wykonanoœci mamutów oraz szcz¹tki ssaków plejstoceñskich. Ca³ej tej podróowarzyszy³ œpiew ptaków. Opracowaenata Razin Bal przebierañców kldby³ siê bal przebierañców. Stroje byspaniarzy muzyce bawiiê piêkne królewny, urocze wró¿ki, tajemnicze czarodziejki, odwa¿ni kowboje, nieustraszeni Zorro, rycerzeó¿ne zwierz¹tka. Byonkursy, poczêstunekuobrej zabawy. Opracowaa³gorzata Rapczyñska ZAKONYREDNIOWIECZU, CZYLI ORA ET LABORA Po raz kolejny Szkoodstawow¹ odwiedziractwo Rycerskie przy zamkuniewie. Tym razem przedstawienie dotyczyagadnienia zakonówredniowieczu. Jak zapisano gêsim pióremergaminowych ksiêgacha³ej Europie ponad 1000 lat temu, za spraw¹ modlitwyiê¿kiej pracy powstawaiczne domy zakonne. Miane dwojaki charakter¿ebny lub rycerski. Franciszkanie, dominikanie, bernardyniystersi swoj¹ ciêrac modlitw postem, pos³ug¹ bliŸnim przybli¿ali Królestwo Niebieskie zagubionym duszyczkomIurcy Seld¿uccy zajêli Ziemiê Œwiêt Za spraw¹ Stolicy Apostolskiej rozpoczêto ruch zwany KRUCJATAMI. Bracia zakonni zamiast habitów wk³adali zbrojeisma zamieniali miecze. Owi rycerze zakonni to: joannici, templariusze ikrzy¿acyIIIistoria Polski splotiêziejami Zakonu Szpitala Najœwiêtszej Maryi Panny Domu Niemieckiego wJerozolimie. Skutkiem tego¿ wydarzenia byag³ ba³tyjskich plemion Prusówaæwingów oraz utrata Pomorza Gdañskiego. Uczniowie mogli przymierzyæ habity braci cystersów oraz zbroje templariuszyrzy¿aków. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Dla Babciziadka Corocznym zwyczajem, gdy zbliiê Dzieñ Babciziadka wnuczêtaadoœci¹ goszcz¹ swoje Babcieziadków. Prezentuj¹ siê podczas wystêpów artystycznych, obdarowuj¹ goœcisnorêcznie wykonanymi upominkamio odœpiewaniu 100 LAT zapraszaj¹ nadki poczêstunekawê. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Bal przebierañców Bal choinkowo noworoczny Jak co rokuym razem przyby³ do nas Œwiêty Miko³aj. By³ bardzo miawet za duzieci nie pyta obdarowa³ ¿dego prezentem, pos³ucha³ wierszyiosenekobie samym, obejrza³ inscenizacjê pt. Ba³wanani Zima, zatañczyzieæmidjecha³ do innych grzecznych dzieci. Opracowaa³gorzata Rapczyñska Kuligiko³ajewie Kulig³uszynie Dniaczniowie klII pod opiek¹ wychowawców przyjemnie spêdzili czas kuligu we wsiszyn. Organizatorzy spotkania przygotowali naszym maluchom wiele atrakcjirzejaê saniami, zjazdy workachórkiazdê wsiodle koniu. Zmarzniêci mogliœmy siê napiæ gor¹cej herbatypiec kie³baskê ognisku. Wszystkim dopisywa³ dobry humor. Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do szko niecierpliwoœci¹ czekamy nastêpnego roku, aby œwietnie bawiæ siê œniegu. Uczestnicy kuligu bardzo serdecznie dziêkuj¹ Pañstwu Korenkiewiczom za ich goœcinnoœæpraszaj¹ siê za rokle dopisze aura. Opracowaucyna SutuRADZIEJE SUWALSZCZYZNYAZUR WSCHODNICHUZEUM OKRÊGOWYMUWA£KACH Je¿eli szukaæ informacjiaæwingach, to najlepiej wybraæ siê do Muzeum Okrêgowegouwa³kach. Znajduje siê stakspozycja poœwiêcona plemieniu, które funkcjonowaa SuwalszczyŸnie do XIII wieku. Kl. Vab wrazpiekunamio¿en¹ Korsakowsk. Katarzyn¹ Niemkiewicz-Koneszko zwiedzaystawy poœwiêcone najwczeœniejszemu osadnictwu, sposobom pochówku, zabudowie, rolnictwu, handlowiontaktomnnymi ludami. Co najbardziej zainteresowaczniów? Makiety przedstawiaj¹ce osadê nawodneremoniê pochówku woja jaæwieskiego. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Sprawdzian próbny kl. VIoku szkolnym 2008 uczniowie klasy przyst¹pili do sprawdzianu próbnego, który miejscetyczniu izorganizowany by³ wed³ug wytycznych Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnejmczniowie zmagali siêytaniami dotycz¹cymi Wêdrówek bliskichalekich. Nad zachowaniem wszelkich procedur czuwaomisje egzaminacyjne pod kierunkiem pani dyrektor Gra¿yny Ogórkis: Razin, Rafa³ Jaczewski, Ludorf, Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko, Sylwia Polensrowska, Tomasz Wo³kowycki, Alicja Wysocka, ³gorzata Kis³owska. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Piknik zimowyzarnej Buchcie Korzystaj zaproszenia pañstwa Klepackich oraz dobrej pogody, kl. IVbI wybrali siê piknik œniegu. Razemychowawczyni¹ opiekê nad wszystkimi sprawowali: pani Korzenieckaan Tomasz Wo³kowycki. Uczniowie zjeliórki sankach, workach wypychanych sianem oraz plecachrzuchach! Zjeli pojedynczo lub tworzyli poci¹gi. Opiekunowie takrzy³¹czyli siê do wspólnej zabawy. Po bia³ym szaleñstwie przyszed³ czas ognisko, ciepie³baskiorerbatê. Opracowaatarzyna Niemkiewicz-Koneszko Spotkanie op³atkowe Nie daiêszeæ okrzyków zagrzewaj¹cych do sportowej rywalizacjiowietrzu nie szybowadna pi³, nie rozbrzmiewa³ odg³os trenerskiego gwizdka. choince niczym pi³ki wisiaombki. Miast gwarnych okrzyków pop³ynêŸwiêki kolêdy. Przy ubogiej stajence gromadzili siê uczniowie Szkoodstawowejimnazjum wrazodzicami, nauczycielamiozosta³ymi pracownikami szko³odzi aktorzy wcielili siêole betlejemskich postaci, aby wyrwaæ nasziœrzenieœæistoriê dziejów, kiedy narodzi³ siê nasz Zbawicielalach œpiewanych kolêd przybli siê chwila, kiedy dŸwiêk ³amanego op³atka wezwie do pojednania, przebaczenia, zgody, sk³adania sobie wzajemnie ¿yczeñ. Wszyscy byli jakby inni, moardziej radoœni, uœmiechniêci, sobie ¿yczliwi… Czy Jezus znalaz³ miejscewoim sercuoamkn¹³eœ przed Nim tak, jak przed drugim cz³owiekiem drzwio by³ przecie¿ czas egzaminui³oœci, który wci trwaigdy nie jest za póŸno, abyamiennego serca uczyniæ Jezusowi mieszkanie. Opracowa Miros³aw ¯ukowskiizytaniela 18 grudnia nasza klasa pojechautobusem szkolnym do Milewskiego. Ch³opiecodzicamiziadkami czeka³ naswoim domu. Wszyscy przywitaliœmy siêtanêliœmy dookoaszego kolegi. Recytowaliœmy wierszepiewaliœmy piosenki. Niektórzy uczniowie dali prezenty, które przywieŸliœmy. Mamaata poczêstowali wszystkich cukierkami. Myœlêa wizyta